Naslovnica Pravo na pristup informacijama
PDF Ispis E-mail

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Cilj Zakona je omogućiti i osigurati prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:
•    putem telefona na broj: +385/023/250 486
•    putem faksa na broj: +385/023/250 548
•    elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
•    na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
•    poštom na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, Hrvatska  na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
•    osobno na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati.


Priloženi dokumenti:
•    Odluka o imenovanju službenika za informiranje
•    Obrazac - 2 Zahtjev za pristup informacijama
•    Obrazac - 3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
•    Obrazac - 4 zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 
Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi
•    Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
•    Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
•    Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
•    Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14),
•    Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
•    Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09),
•    Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),
•    Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
•    Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),
•    Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
•    Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),
•    Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 115/16),
•    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)
•    Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),
•    Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
•    Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).


Propisi EU
•    Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
•    Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information
•    Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU
•    Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance
•    Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
•    Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information
•    Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01
•    Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01
 
Vijeće Europe
•    Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10)
 
Interni akti
•    Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
•    Zahtjev za pristup informacijama,
•    Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
•    Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

 

Izvješća

•    Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022.
•    Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021.
•    Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.
•    Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.
•    Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.
•    Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.