• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova zaštite, obnove i revitalizacije bivše crkve i samostana sv. Nikole i rušenje bunkera

Ur. broj: 760-01-15-066-MP-20
Zadar, 29. listopada 2020.godine

Na temelju članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te članaka 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", broj 128/17) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru raspisuje:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
u postupku jednostavne nabave

Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova zaštite,
obnove i revitalizacije bivše crkve i samostana sv. Nikole i rušenje bunkera

Naručitelj Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, Zadar, OIB: 42850342757, pokrenuo je postupak nabave Izrada projektne dokumentacije uređenja interijera kompleksa crkve sv. Nikole u Zadru te sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), nije obvezan primijeniti Zakon o javnoj nabavi za predmetnu nabavu.

Ovim putem pozivamo gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

1. OPĆI PODACI
Opći podaci o naručitelju:
Naziv: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
OIB: 42850342757
Adresa: Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR
Telefon: 023/250-486
Telefaks: 023/250-596
e-mail: mpesic@icua.hr
Internet adresa: www.icua.hr
Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:
Kontakt osoba: Marina Mustać, rukovoditeljica Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova
Telefon: 023/250-486
Adresa elektroničke pošte: mmustac@icua.hr

Opis projekta:
Naručitelj, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, javna ustanova Republike Hrvatske u nadležnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i UNESCO-a planira na prostoru kompleksa bivše crkve sv. Nikole provesti uređenje interijera svojih poslovnih i prezentacijskih prostora. Osnovni ciljevi i djelatnosti MCPA Zadar su promicanje UNESCO konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, razvijanje suradnje među institucijama na području podvodne arheologije u regiji i šire, stručno osposobljavanje i edukacija podvodnih arheologa i konzervatora, obavljanje podvodnih arheoloških istraživanja, te zaštita i proučavanje podvodne kulturne baštine, kao i obrazovanje javnosti i podizanje svijesti o podvodnoj baštini putem organiziranja konferencija, izložbi i radionica. Prostori upravne zgrade i konzervatorsko-restauratorskih radionica već su uređeni, a radi daljnjeg razvijanja djelatnosti kojima se bavi i ostvarivanja zadanih ciljeva radi kojih je osnovan Naručitelj planira uređenje interijera kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole.

Na čestici k.č. 9478, k.o. Zadar trenutno se nalazi zgrada bivše crkve sv. Nikole, zvonik, zgrada nekadašnjeg samostana s atrijem i prijemna zgrada, kao i već kompletno uređene zgrade knjižnice i upravne zgrade. Uz već postojeće zgrade, sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji, planira se izgradnju novih zgrada - dormitorija i izložbenog paviljona. Naručitelj je vlasnik i korisnik k.č. 9478. Riječ je o zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru (Z-1337) i projekt treba biti izrađen u skladu s posebnim uvjetima koje će izdati Konzervatorski odjel u Zadru Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
U svrhu uređenja cjelokupnog kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole je tokom proteklog razdoblja izrađen snimak postojećeg stanja i idejni arhitektonski projekt, te je na osnovu njih za svaku građevinu na navedenoj k.č. izrađen glavni projekt, troškovnik i izvedbeni projekt u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i Zakonom o zaštiti kulturne baštine.
Projektno-tehnička dokumentacija po kojoj će izvoditi radovi, a temeljem koje će se pružati usluge se nalazi na sljedećoj poveznici:
http://icua.hr/hr/obnova-kompleksa-bive-crkve-i-samostana-svnikole/370-projekt-qobnova-kompleksa-bive-crkve-i-samostana-sv-nikole-u-zadru-dokumenti

2. PODACI O PREDMETU NABAVE
Evidencijski broj nabave prema Planu nabave: EV08-20
Procijenjena vrijednost nabave: 104.450,48 (bez PDV-a)
Opis i količina predmeta nabave:
Uslugu projektantskog nadzora potrebno je provoditi tijekom izvođenja radova i to prisustvovanjem na redovitim tjednim ili dvotjednim koordinacijama ovisno o dinamici izvedbe radova i/ili opremanja na mjestu izvođenja radova ili opremanja i u mjestu sjedišta Naručitelja. Usluga projektantskog nadzora uključuju i uredski rad u mjestu sjedišta Izvršitelja, a na poslovima kontrole radioničke i druge dokumentacije vezen uz izvršenje usluge.

Projektantski nadzor je dužan izrađivati mjesečno pisano izvješće o obavljenim Uslugama, kao prilog računu.

Projektantski nadzor se obvezuje za Naručitelja izvršiti uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem radova u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom i projektnim zadatku koji su sastavni dio Ugovora.

Usluge projektantskog nadzora uključuju:
- obilazak gradilišta tijekom izgradnje i opremanja najviše jednom tjedno i to obično na dan koordinacionog sastanka do najviše dva puta mjesečno
- usluge vezane za davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti)
- tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih na projektnu dokumentaciju;
- kontrolu izvedbe radova te provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove estetske vrijednosti i prihvatljivosti
- tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzora koji su vezani na projekt;
- savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanim na izvođenje radova predviđenih projektom
- sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled

Gospodarski subjekt kojem se šalje ovaj poziv obvezan je za izvršenje ovog ugovora osigurati Glavnog projektanta projekta "OBNOVA KOMPLEKSA BIVŠE CRKVE I SAMOSTANA SV. NIKOLE U ZADRU“ i ostale projektante koji su kao koautori sudjelovali u izradi navedenog projekta, a koji će obavljati usluge projektantskog nadzora nad dijelom projekta čiji su autori sukladno članku 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15, 118/18, 110/19).
Mjesto izvršenja usluga:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar i poslovni prostori odabranog ponuditelja
Način izvršenja:
S odabranim ponuditeljem sklopiti će se Ugovor.


3. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Naručitelj donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene u ovom Pozivu za dostavu ponude.

4. SADRŽAJ PONUDE
- Ispunjen i potpisan Ponudbeni list
- popunjen i potpisan Troškovnik
- Izjavu o raspolaganju stručnjacima koji se sastoje od Glavnog projektanta projekta "OBNOVA KOMPLEKSA BIVŠE CRKVE I SAMOSTANA SV. NIKOLE U ZADRU“ te ostalih projektanta koji su kao autori sudjelovali u izradi projektno-tehničke dokumentacije navedenog projekta, a koji će pružati usluge projektantskog nadzora nad dijelom projekta čiji su autori
http://icua.hr/hr/obnova-kompleksa-bive-crkve-i-samostana-svnikole/370-projekt-qobnova-kompleksa-bive-crkve-i-samostana-sv-nikole-u-zadru-dokumenti

5. UPUTA O ISPRAVNOM NAČINU IZRADE PONUDE
Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)


6. CIJENA PONUDE
Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave.
Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama.
Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a , a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Jedinična cijena je konačna i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.
Količina jedinica naznačena u troškovniku je okvirna/predviđena.

7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
S odabranim ponuditeljem se sklapa ugovor, a plaćanje se u mjesečnim obrocima po uredno ispostavljenom e- računu u roku od trideset (30) dana od dana dostave računa, na IBAN ponuditelja. Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane gospodarskog subjekta.

8. NAČIN, DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDE
Ponuda se dostavlja elektroničkim putem (elektroničkom poštom) ili u papirnatom obliku. Ako se ponuda dostavlja u papirnatom obliku obvezno se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, s naznakom „NE OTVARAJ“ – naziv predmeta nabave – evidencijski broj nabave“. Na omotnici ponude mora biti naznačen naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka „ne otvaraj“.

Ukoliko se ponuda dostavlja elektroničkim putem (elektroničkom poštom) u predmetu pošte mora biti naznačen evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka – „ne otvaraj“, na adresu e pošte: mmustac@icua.hr

Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu ili dopunu svoje ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Rok dostave ponude je 12. studenog 2020. godine do 15h elektroničkom poštom, osobno ili zemaljskom poštom na adresu:

MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
S naznakom
Evidencijski broj nabave : EV08-20
Ponuda za usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova zaštite, obnove i revitalizacije bivše crkve i samostana sv. Nikole i rušenje bunkera

ili na e-mail adresu ustanove: mmustac@icua.hr

9. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova zaštite, obnove i revitalizacije bivše crkve i samostana sv. Nikole i rušenje bunkera
Kontakt osoba: Marina Mustać; mmustac@icua.hr; 095/250 4863.
Obavijesti o rezultatima postupka nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju na dokaziv način.

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt