• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Ur. broj: 750-01-15-063-MP-20
U Zadru, 17. studenog 2020. godine

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 14. i članka 15. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj Vam upućuje slijedeći:

POZIV
na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

1) Podaci o naručitelju:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
OIB 42850342757; MB 02479184

2) Osobe zadužene za kontakt
Ravnatelj: dr.sc. Mladen Pešić
Rukovoditelj Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova: Marina Mustać
Tel: 023/250 486
Fax: 023/250 548
e-mail: mpesic@icua.hr; mmustac@icua.hr

3) Evidencijski broj nabave: EV26-20

4) Procijenjena vrijednost nabave iznosi 26.894,40 kn (slovima: dvadesetišesttisućaosamstodevedesetičetirikune i 40 lipa) bez PDV-a, odnosno ukupno s PDV-om 33.618,00 kn (slovima: tridesetitritisućešestoosamnaest kuna i 00 lipa). Omogućava se ravnopravno sudjelovanje na javnom natječaju tvrtkama i obrtima u sustavu PDV-a ili izvan sustava PDV-a. Naručitelj nije u sustavu PDV-a te iznos obračunatog PDV-a predstavlja trošak.

5) Predmet nabave:
Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, a obuhvaća:
- grafičku pripremu, nabavu i postavljanje privremene informativne ploče te dizajn, grafičku pripremu i izradu trajne informativne ploče dimenzija 100x70 s metalnom konstrukcijom u svrhu obaveznog poštivanja pravila informiranja i vidljivost.
* Stavka uključuje dizajn, grafičku pripremu i izradu dvije informativne ploče.
- izradu 700 komada naljepnica koje će se po nabavi predviđene opreme nalijepiti na opremu u svrhu osiguranja vidljivosti projekta
- dizajn, prijelom, priprema i tisak promotivnih materijala vezanih za održavanje interaktivnih edukativnih radionica za djecu na temu eksperimentalne arheologije (maksimalni broj sudionika je 25 djece na svakoj od dvije radionice)
- dizajn, prijelom, priprema, prijevod i tisak popratnih promotivnih materijala vezanih za otvorenje prezentacijskog centra (letci, brošure, baneri i drugi promotivni materijal)

Materijali izrađeni u okviru ovog postupka nabave moraju biti u skladu s Uputama za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru fondova EU o informiranju, komunikaciji i vidljivosti.
Upute su vidljive na poveznici:
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf

Svi izrađeni promotivni materijali trebaju biti u skladu s horizontalnim načelima informacijsko-komunikacijske pristupačnosti na projektu, što znači da je potrebno voditi računa da materijali budu izrađeni u formatu jednostavnom za čitanje.

6) Uputa o ispravnom načinu dostave ponude:
- Obrazac ponude: u slobodnoj formi dopisa, upisati ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuđača ili ovlaštene osobe za potpis ponude, opis usluge, cijenu, reference te ovjeriti dopis potpisom odgovorne osobe ili ovlaštenika i pečatom tvrtke ponuditelja ako je primjenjivo.
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

7) Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama. Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.


Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a , a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Cijene stavki i cijena ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

8) Rok za dostavu ponuda: utorak 01. prosinca 2020. godine do 16:00 h

9) Način dostave ponuda: elektroničkim putem na mail adresu naručitelja: mmustac@icua.hr; s naznakom: 'Evidencijski broj nabave: EV26-20: Ponuda za Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' – ne otvaraj

10) Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

11) Način plaćanja: sklapanje Ugovora s odabranim ponuditeljem, a plaćanje se obavlja obročno nakon uspješno izvršene/isporučene pojedine stavke predmeta nabave.
Plaćanje se obavlja temeljem uredno ispostavljenog eRačuna s rokom dospijeća 30 dana od dana dostave eRačuna, na IBAN odabranog ponuditelja.
Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

12) Vrijeme trajanja ugovora: od dana potpisa ugovora do kraja trajanja projekta Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru.

13) Obavijesti o rezultatima postupka nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju na dokaziv način

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt