• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

ODLUKA o poništenju postupka jednostavne nabave Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova zaštite, obnove i revitalizacije bivše crkve i samostana sv. Nikole i rušenje bunkera u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Ur. broj: 816-01-15-070-MP-20
Zadar, 13. studenog 2020.godine

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članaka 14. i 18. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ravnatelj donosi slijedeću:

ODLUKU
o poništenju postupka jednostavne nabave Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova zaštite, obnove i revitalizacije bivše crkve i
samostana sv. Nikole i rušenje bunkera u sklopu aktivnosti na projektu
Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

1) Poništava se postupak jednostavne nabave za uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova zaštite, obnove i revitalizacije bivše crkve i samostana sv. Nikole i rušenje bunkera, CPV 71248000-8, u sklopu aktivnosti na 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 761-01-15-064-MP-20), evidencijski broj nabave EV08-20.


2) Ova Odluka biti će dostavljena Ponuditelju i objavljena na oglasnoj ploči MCPA Zadar.

O b r a z l o ž e n j e


MCPA Zadar u predmetnom postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a 104.450,48 kn zaprimio je 1 ponudu do isteka roka za dostavu ponuda. Nakon pregleda i ocjene ponude, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je ponuda Ponuditelja FORVM d.o.o., Rivnica 4, 23000 Zadar, OIB 95437056452 ne udovoljava kriteriju za odabir ponude te da je ponuđena cijena od 390.000,00 kn bez PDV, odnosno 487.500,00 kn veća od procijenjene vrijednosti nabave stoga je odlučeno kao u točci 1. ove Odluke, a temeljem članka 18. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar.

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt