• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE u postupku javne nabave

UR BROJ: 411-01-15-014-MP-20
Zadar, 2. srpnja 2020. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
u postupku javne nabave

Usluga vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za Projekt „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“ KK.06.1.1.09.0001


Naručitelj Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, Zadar, OIB: 42850342757, pokrenuo je postupak nabave za usluge vanjskog stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupaka javne nabave kao člana projektnog tima u okviru projekta „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“ te sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), nije obvezan primijeniti Zakon o javnoj nabavi za predmetnu nabavu.

Ovim putem pozivamo gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

1. OPĆI PODACI

1.1. Opći podaci o naručitelju:
Naziv: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
OIB: 42850342757
Adresa: Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR
Telefon: 023/250-486
Telefaks: 023/250-596
e-mail: mpesic@icua.hr
Internet adresa: www.icua.hr

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:
Kontakt osoba: Marina Mustać, rukovoditeljica Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova
Telefon: 023/250-486
Adresa elektroničke pošte: mmustac@icua.hr

1.3. Opis projekta:

Naručitelj je sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“, referentni broj: KK.06.1.1.09.0001
Svrha projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine. Projektom će se osigurati obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA Zadar), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA Zadar kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu (nužni vanjski stručnjaci, promidžba i vidljivost). Provedbom projekta doprinijeti će se održivom turističkom i gospodarskom razvoju kroz valorizaciju kulturne baštine. Provedba projekta traje 32 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta iznosi 29.985.487,36 HRK od čega je 25.487.664,25 HRK osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 4.497.823,11 HRK financira prijavitelj projekta.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. Evidencijski broj nabave prema Planu nabave: EV02-20

2.2. Procijenjena vrijednost nabave: 159.200,00 kn (bez PDV-a)

2.3. Opis i količina predmeta nabave:
Predmet nabave je usluga vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za potrebe projekta „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“. Svrha projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine. Projektom će se osigurati obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA Zadar), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA Zadar kao i implementacija ostalih potrebnih
aktivnosti na projektu (nužni vanjski stručnjaci, promidžba i vidljivost). Provedbom projekta doprinijeti će se održivom turističkom i gospodarskom razvoju kroz valorizaciju kulturne baštine.. Sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave potrebno je pripremiti i provesti sljedeće postupke javne nabave:

1. Javna nabava izvođača građevinskih radova i radova rušenja bunkera
Infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu - građevinski radovi zaštite, obnove i revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra upisanog u registar kulturnih dobara RH, te radovi rušenja starog bunkera na čije mjesto će biti izgrađen paviljon.

2. Javna nabava usluga stručnog nadzora građevinskih i ostalih radova te usluga koordinatora zaštite u fazi izvođenja radova
Ova stavka uključuje usluge stručnog nadzora predviđenog u skladu s važećim lokalnim nacionalnim propisima te smjernicama koje se koriste u RH.

3. Javna nabava izvođača radova opremanja
Opremanje novih prostora Međunarodnog centra podvodne arheologije u Zadru (bivša crkva prizemlje, bivša crkva prvi kat, dormitorij, izložbeni paviljon, prijemna zgrada, bivši samostan).

4. Javna nabava voditelja projekta građenja
Ova stavka troška uključuje trošak Voditelja projekta građenja.

Usluge izrade dokumentacije za nadmetanje i provedba postupaka javne nabave uključuju i sljedeće:

Pripremu i provedbu cjelokupnog postupka za ex-ante provjeru planiranih postupaka javne nabave sukladno uvjetima i rokovima Ugovornog tijela, ako je primjenjivo;
postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, te nakon provedenog savjetovanja izrada izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, ako je primjenjivo;
suradnju s voditeljem projekta i ostalim članovima projektnog tima u svakodnevnoj komunikaciji i izradi novčanog tijeka projekta sukladno predviđenim aktivnostima;
izrada i revidiranje dokumentacije za nadmetanje za izbor izvođača gore navedenih radova i dobavljača opreme/usluga u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, uključujući razradu kriterija i sustava bodovanja u suradnji s Naručiteljem;
izrada svih tehničkih specifikacija za nabavu sve specijalizirane opreme na razini cijelog projekta, u suradnji s Naručiteljem i ostalim partnerima;
priprema odgovora, pojašnjenja i nadopuna dokumentacije za nadmetanje tijekom trajanja pojedinačnih nabava;
priprema odgovora, pojašnjenja i nadopuna na zahtjev nadležnog tijela te pripremu eventualne žalbe i prigovora na odluke nadležnog tijela;
provođenje postupaka nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi;
izmjene plana nabave sukladno obavijestima o manjoj izmjeni i realokacijama;
sudjelovanje u radu odbora za ocjenjivanje, priprema zapisnika o ocjeni ponuda, odluka o odabiru/odluke o poništenju postupka i pripremu odgovora na žalbu;
izrada ugovora o nabavi roba/radova/usluga s odabranim ponuditeljem sukladno uvjetima definiranim u dokumentaciji za nadmetanje;
administrativna kontrola realizacije ugovora o nabavi;
elektronsko arhiviranje dokumentacije iz postupaka nabave;
sudjelovanje na radionicama i/ili seminarima u organizaciji Ugovornog tijela i/ili Tijela za kontrolu koji će se organizirati kao dio podrške Ugovornog tijela i/ili Tijela za kontrolu tijekom provedbe;
izradu izvješća o provedenim postupcima nabave;
sudjelovanje i podrška Naručitelju i projektnim partnerima u postupcima financijske revizije projekta;
upozoravanje Naručitelja na obvezu mogućih sklapanja dodataka ugovoru, dostavu dodatnih jamstava ukoliko se ukaže potreba i sl;
obavljanje i svih drugih poslova koji mogu proizaći iz postupaka javne nabave

*Traženi Stručnjak bit će obvezan odrediti konačne postupke nabava radova/roba/usluga sukladno principima javne nabave te važećim zakonskim propisima

2.4. Dokaz sposobnosti:

Osoba zadužena za izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupaka javne nabave mora zadovoljiti sljedeće uvjete:
završena visoka stručna sprema (VSS);
imati najmanje 1 godinu iskustva u pripremi dokumentacije za nadmetanje i provedbi postupaka javne nabave;
Kao dokaz Ponuditelj dostavlja životopis stručnjaka iz kojeg je vidljivo traženo iskustvo i diplomu/uvjerenje/potvrdu ili drugi odgovarajući dokument koji dokazuje traženu razinu obrazovanja

2.5. Mjesto izvršenja usluga:

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar

2.6. Uvjeti nabave:

način izvršenja: ugovor.

3. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Naručitelj donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene u ovom Pozivu za dostavu ponude.
Ako su pristigle dvije ili više prihvatljivih ponuda s istom najnižom cijenom odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

4. SADRŽAJ PONUDE:
- datum i broj ponude
- naziv predmeta nabave
- popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik ako je isti sastavni dio Poziva na dostavu ponuda
- cijenu ponude bez PDV-a
- PDV
- ukupnu cijenu ponude s PDV-om
- rok i mjesto isporuke roba, izvršenja usluga ili izvođenja radova
- rok i način plaćanja
- izjavu o nepromjenjivosti ponuđene cijene
- ostalu potrebnu dokumentaciju ako je tražena u Pozivu na dostavu ponuda.

5. UPUTA O ISPRAVNOM NAČINU IZRADE PONUDE:
5.1. Obrazac ponude - u slobodnoj formi dopisa, upisati ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuđača ili ovlaštene osobe za potpis ponude, opis usluge, cijenu, reference te ovjeriti dopis potpisom odgovorne osobe ili ovlaštenika i pečatom tvrtke ponuditelja.

5.2. Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

5.3. Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

5.4. Traženi dokazi sposobnosti iz točke 2.4. ovog Poziva (preslika).

6. CIJENA PONUDE

Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama.
Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a , a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Cijene stavki i cijena ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
S odabranim ponuditeljem se sklapa ugovor, a plaćanje se obavlja obročno, odnosno nakon uspješno izvršene svake pojedine nabave, temeljem dostavljenog izvješća o obavljenim uslugama i uredno ispostavljenog e- računa u roku od trideset (30) dana od dana dostave računa, na IBAN ponuditelja.

Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane gospodarskog subjekta.

8. NAČIN, DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDE
Ponuda se dostavlja elektroničkim putem (elektroničkom poštom) ili u papirnatom obliku. Ako se ponuda dostavlja u papirnatom obliku obvezno se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, s naznakom „NE OTVARAJ“ – naziv predmeta nabave – evidencijski broj nabave“. Na omotnici ponude mora biti naznačen naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka „ne otvaraj“.

Ukoliko se ponuda dostavlja elektroničkim putem (elektroničkom poštom) u predmetu pošte mora biti naznačen evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka – „ne otvaraj“, na adresu e pošte: : mmustac@icua.hr

Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu ili dopunu svoje ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Rok dostave ponude je 9. srpnja 2020. godine do 15h elektroničkom poštom, osobno ili zemaljskom poštom na adresu:

MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
S naznakom
„Evidencijski broj nabave : EV02-20

Ponuda za nabavu usluga vanjskog stručnjaku pripremu i provedbu postupaka javne nabave za Projekt „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru - ne otvaraj“

ili na e-mail adresu ustanove: mmustac@icua.hr

9. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: Usluga vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za Projekt „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“
Kontakt osoba: Marina Mustać; mmustac@icua.hr; 095/250 4863.
Obavijesti o rezultatima postupka nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju na dokaziv način.

S poštovanjem

Ravnatelj
dr. sc. Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt