• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge Organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Ur. broj: 486-01-15-026-MP-20
U Zadru, 22.srpnja 2020. godine

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj Vam upućuje slijedeći:

POZIV
na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge Organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

1) Podaci o naručitelju:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
OIB 42850342757; MB 02479184
2) Osobe zadužene za kontakt
Ravnatelj: dr.sc. Mladen Pešić
Rukovoditelj Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova: Marina Mustać
Tel: 023/250 486
Fax: 023/250 548
e-mail: mpesic@icua.hr; mmustac@icua.hr;
3) Evidencijski broj nabave: EV25-20
4) Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 47.616,00 kn (slovima: četrdesetsedamtisućašestošesnaestkuna i 00 lipa).
5) Predmet nabave:
Usluga Organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, CPV 79952000-2, a obuhvaća:
- izradu programa konferencije,
- dizajn, grafička priprema i tisak promotivnih materijala za konferenciju ,
- catering
- popratni sadržaji vezani za promociju, medijsku pokrivenost i vidljivost spomenutih aktivnosti
6) Rok za dostavu ponuda: srijeda 29. srpnja 2020. godine do 16:00 h
7) Način dostave ponuda: elektroničkim putem na mail adresu naručitelja: mmustac@icua.hr; s naznakom: 'Evidencijski broj nabave : EV25-20; Ponuda za organizaciju i provedbu početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru – ne otvaraj
8) Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
9) Način plaćanja: sklapanje Ugovora s odabranim ponuditeljem, plaćanja po zaprimljenim računima za izvedene usluge s rokom dospijeća 30 dana od dana izdavanja


Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

R a v n a t e lj:

dr.sc. Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt