• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluge financijske revizije na projektu u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Ur. broj: 2198-1-127-15/1-23-81

U Zadru, 15. studeni 2023. godine


ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM

SUBJEKTIMA


Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) (dalje u tekstu: ZJN), članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (dalje u tekstu: MCPA Zadar) i članka 14. i 15. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj donosi sljedeću:


P O Z I V

na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluge financijske revizije na projektu u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru


1) Podaci o naručitelju:

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru

Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar

OIB 42850342757; MB 02479184

2) Osobe zadužene za kontakt

Ravnatelj: dr.sc. Mladen Pešić

Rukovoditelj Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova: Marina Mustać

Tel: 023/250 486

Fax: 023/250 548

e-mail: mpesic@icua.hr; mmustac@icua.hr;

3) Evidencijski broj nabave:

EV05-23

4) Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi:

20.704,26 EUR (slovima: dvadeset tisuća sedamsto četiri eura i dvadeset šest eurocenti).

5) Predmet nabave:

Usluga financijske revizije na projektu u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, CPV 79212100-4. Predmet nabave provodi se u sklopu projekta 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001.

MCPA Zadar javna je ustanova od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 33/08) u nadležnosti Ministarstva kulture i medija RH. MCPA Zadar provodi projekt Obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz program „Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar“ u okviru Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ temeljem ugovora KK.06.1.1.09.0001, Projekt: 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru', Aktivnost: K680034, Operativni program: Konkurentnost i kohezija.

MCPA Zadar nositelj je provedbe projekta obnove ukupne vrijednosti 3.979.758,09 EUR, odnosno, 29.985.487,36 HRK, od čega su:

- Bespovratna sredstva 85%; 3.382.794,37 EUR, odnosno, 25.487.664,25 HRK, i

- Sredstva nacionalnog sufinanciranja 15%: 596.963,71 EUR, odnosno, 4.497.823,11 HRK.

Inicijalno trajanje razdoblja provedbe projekta bilo je od 01. svibnja 2020. godine do 31. prosinca 2022. godine, a produženo je do 31. prosinca 2023. godine zbog opravdanog kašnjenja u izvođenju građevinskih radova

U sklopu provedbe projekta obnove provode se sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost 1. Infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu,

- Aktivnost 2. Opremanje novih prostora MCPA-a,

- Aktivnost 3. Razvoj novih kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja,

- Aktivnost 4. Promicanje horizontalnih načela,

- Aktivnost 5. Upravljanje projektom,

- Aktivnost 6. Promidžba i vidljivost


Zadatak financijske revizije provedbe projekta je utvrditi jesu li svi troškovi nastali po projektu uistinu nastali u svrhu provedbe projekta, jesu li predviđeni u proračunu projekta te jesu li u skladu s kriterijima prihvatljivosti troškova koje propisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovi dodaci. Usluga financijske revizije na projektu obuhvaća sljedeće aktivnosti:


1. Provjeru trošenja financijskih sredstava u odnosu na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i njegove dodatke te proračun i plan nabave projekta;

a) provjera prihvatljivosti razdoblja nastalih troškova,

b) provjera usklađenosti nastalih i plaćenih troškova,

c) provjera poštivanja odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovih dodataka,

d) provjera odgovarajućeg dokumentiranja nastalih troškova i plaćanja istih,

e) provjera odgovarajućeg računovodstvenog sustava za bilježenje podataka,

f) provjera usklađenosti provedenih postupaka javne nabave sa Zakonom o javnoj nabavi (NN120/2016),

g) provjera usklađenosti provedenih postupaka jednostavne nabave s Pravilnikom o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar.

2. Izradu završnog revizorskog izvješća po završetku projektnih aktivnosti i izvršenim provjerama iz prethodne točke s rezultatima provedenih radnji sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovim dodatcima, proračunu i planu nabave projekta, obrascima manjih izmjena, zahtjevima za nadoknadom sredstava i drugim dokumentima projekta.

Završno revizorsko izvješće treba opisati svoju svrhu, dogovorene procedure i činjenične nalaze s dovoljno detalja kako bi se omogućilo da Naručitelj i nadležna tijela razumiju prirodu i obujam procedura obavljenih od strane ugovaratelja kao revizora, kao i činjenične nalaze o kojima je izvijestio ugovaratelj kao revizor. Izvješće treba pružiti informaciju jesu li zadovoljeni predviđeni postupci provjera i kontrola.


6) Rok izvršenja predmetne usluge:

31. siječnja 2024. godine

7) Uputa o ispravnom načinu dostave ponude:

- Obrazac ponude: u slobodnoj formi dopisa, upisati ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuđača ili ovlaštene osobe za potpis ponude, opis usluge, cijenu, reference te ovjeriti dopis potpisom odgovorne osobe ili ovlaštenika i pečatom tvrtke ponuditelja ako je primjenjivo.

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

8) Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u eurima.

Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Cijene stavki i cijena ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

9) Rok za dostavu ponuda:

Petak 24. studeni 2023. godine do 12:00 h

10) Način dostave ponuda:

Elektroničkim putem na mail adresu naručitelja: mmustac@icua.hr; s naznakom:


'Evidencijski broj nabave : EV05-23 – Ne otvaraj'

Ponuda za Uslugu financijske revizije na projektu u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru


11) Kriterij za odabir ponude:

Najniža cijena

12) Način plaćanja:

U roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog e-računa bankovnom transakcijom na žiro račun odabranog ponuditelja.

13) Obavijesti o rezultatima postupka nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju na dokaziv način.


Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,


R a v n a t e lj:

dr.sc. Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt