• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluge dizajna i izrade internet stranice

Ur. broj: 096-01-15-005-MP-22
Zadar, 21. veljače 2022. godine

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj Vam upućuje slijedeći:

POZIV
na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluge dizajna i izrade internet stranice te izrade web materijala novih kulturnih i turističkih aktivnosti

1) Podaci o naručitelju:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
OIB 42850342757; MB 02479184


2) Osobe zadužene za kontakt:
Ravnatelj: dr. sc. Mladen Pešić
Rukovoditelj Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova: Marina Mustać
Tel: 023/250 486
Fax: 023/250 548
e-mail: mpesic@icua.hr; mmustac@icua.hr;


3) Evidencijski broj nabave:
EV05-22


4) Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:
34.160,00 kn (slovima: tridesetčetiritisućestošezdeset kuna i 00 lipa)


5) Predmet nabave:
Usluga dizajna i izrade internet stranice te izrada web materijala novih kulturnih i turističkih aktivnosti u sklopu projekta Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, CPV 72413000-8.
Dizajn i izrada internet stranice te izrada web materijala mora uključivati programska rješenja na način da stranica bude pristupačna u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).


6) Uputa o ispravnom načinu dostave ponude:
- Obrazac ponude: u slobodnoj formi dopisa, upisati ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuđača ili ovlaštene osobe za potpis ponude, opis usluge, cijenu, reference te ovjeriti dopis potpisom odgovorne osobe ili ovlaštenika i pečatom tvrtke ponuditelja ako je primjenjivo.
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)


7) Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama. Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a , a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Cijene stavki i cijena ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.


8) Rok za dostavu ponuda:
Ponedjeljak, 28. veljače 2022. godine do 12:00 h


9) Način dostave ponuda:
Elektroničkim putem na mail adresu naručitelja: mmustac@icua.hr; s naznakom:

'Evidencijski broj nabave: EV05-22 – Ne otvaraj'
Ponuda za Uslugu dizajna i izrade internet stranice te izrada web materijala u sklopu projekta Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru


10) Kriterij za odabir ponude:
Najniža cijena


11) Način plaćanja:
U roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog e-računa bankovnom transakcijom na žiro račun odabranog ponuditelja.


12) Obavijesti o rezultatima postupka nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju na dokaziv način.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.
S poštovanjem,

R a v n a t e lj

Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt