• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluga prezentacije za potrebe izlaganja u Prezentacijskom centru u sklopu projekta Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Ur. broj: 2198-1-127-15/1-23-53

Zadar, 17. listopada 2023. godine


ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM

SUBJEKTIMA


Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) (dalje u tekstu: ZJN), članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 13. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj donosi sljedeću:

P O Z I V

na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluga prezentacije za potrebe izlaganja u Prezentacijskom centru u sklopu projekta Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru


1) Podaci o naručitelju:

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru

Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar

OIB 42850342757; MB 02479184

2) Osobe zadužene za kontakt:

Ravnatelj: dr. sc. Mladen Pešić

Rukovoditelj Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova: Marina Mustać

Tel: 023/250 486

Fax: 023/250 548

e-mail: mpesic@icua.hr; mmustac@icua.hr;

3) Evidencijski broj nabave:

EV04-23

4) Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:

6.755,59 EUR (slovima: šest tisuća sedamsto pedeset pet eura i pedeset devet eurocenti) bez PDV-a, protuvrijednost 50.900,00 HRK prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.

5) Predmet nabave:

Usluga prezentacije za potrebe izlaganja u Prezentacijskom centru u sklopu projekta Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, CPV 79952000-2.

Usluga prezentacije za potrebe izlaganja u Prezentacijskom centru podrazumijeva dizajn kataloga, prijevod na minimalno dva (2) strana jezika i tisak kataloga te trošak protokola za potrebe otvorenja. Naručitelj će dostaviti tekst kataloga na hrvatskom i engleskom jeziku, a ponuda mora obuhvatiti prijevod na druga dva strana jezika (preferirano njemački i talijanski jezik), Očekivani broj stranica kataloga je 44, a broj potrebnih primjeraka je 200 kom za izvorni hrvatski jezik, po 100 komada za svaki strani jezik (100 kom x engleski, njemački, talijanski).

Rok izvršenja predmetne usluge je 1. prosinca 2023. godine

6) Uputa o ispravnom načinu dostave ponude:

  • Obrazac ponude: u slobodnoj formi dopisa, upisati ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuđača ili ovlaštene osobe za potpis ponude, opis usluge, cijenu, reference te ovjeriti dopis potpisom odgovorne osobe ili ovlaštenika i pečatom tvrtke ponuditelja ako je primjenjivo.
  • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
  • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

7) Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama. Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Cijene stavki i cijena ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

8) Rok za dostavu ponuda:

  • Utorak, 24. listopada 2023. godine do 12:00 h

9) Način dostave ponuda:

Elektroničkim putem na mail adresu naručitelja: mmustac@icua.hr; s naznakom:


'Evidencijski broj nabave: EV04-23 – Ne otvaraj'

Ponuda za Usluge prezentacije za potrebe izlaganja u Prezentacijskom centru u sklopu projekta Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru


10) Kriterij za odabir ponude:

Najniža cijena

11) Način plaćanja:

U roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog e-računa bankovnom transakcijom na žiro račun odabranog ponuditelja.

12) Obavijesti o rezultatima postupka nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju na dokaziv način.


Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,


R a v n a t e lj:

dr. sc. Mladen Pešić


Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt