• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

ODLUKA o poništenju postupka jednostavne nabave

Ur. broj: 2198-1-127-15/1-23-57

Zadar, 26. listopada 2023. godine


Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) (dalje u tekstu: ZJN), članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 18. st. 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj donosi sljedeću:


ODLUKU

o poništenju postupka jednostavne nabave


1) Poništava se postupak jednostavne nabave Usluga prezentacije za potrebe izlaganja u Prezentacijskom centru u sklopu projekta Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, CPV 79952000-2 (evidencijski broj nabave: EV04-23) temeljem članka 18., stavak 1., prva alineja Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar.

2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


OBRAZLOŽENJE

Naručitelj, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, OIB 42850342757, MB 02479184), pokrenuo je postupak jednostavne nabave temeljem članka 13. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar s namjerom sklapanja ugovora o uslugama prezentacije za potrebe izlaganja u Prezentacijskom centru u sklopu projekta Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 6.755,59 EUR bez obračunatog PDV-a, a Poziv na dostavu ponuda objavljen je na internetskim stanicama MCPA Zadar (www.icua.hr). Naručitelj je utvrdio da su u provođenju građevinskih radova na projektu Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru nastupile okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka nabave da su iste bile poznate prije pokretanja postupka.


R a v n a t e lj:

dr. sc. Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt