• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

ODLUKA o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave Usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, EV09-20

Ur. broj: 950-01-15-092-MP-20
Zadar, 18. prosinca 2020.godine

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ravnatelj donosi slijedeću:

ODLUKU
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave Usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, EV09-20

1) Po provedenom postupku jednostavne nabave za usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 486-01-15-026-MP-20), evidencijski broj nabave EV09-20 odabire se ponuda Ponuditelja:
Foto Tvornica, obrt za fotografske djelatnosti, vl. Žeminea Čotrić, Put Murata 1B, 23000 Zadar, OIB 705030535543.
Ponuda od 01.12.2020. godine s ponuđenom cijenom od 68.888,00 (ponuditelj nije u sustavu PDV-a)


2) Nabava se realizira sklapanjem Ugovora.


3) Ova Odluka biti će dostavljena Ponuditelju i objavljena na mrežnim stranicama MCPA Zadar.


O b r a z l o ž e n j e


MCPA Zadar u predmetnom postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a 83.000,00 kn zaprimio je 3 ponude do isteka roka za dostavu ponuda. Nakon pregleda i ocjene ponude, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda Ponuditelja Foto Tvornica, obrt za fotografske djelatnosti, vl. Žeminea Čotrić, Put Murata 1B, 23000 Zadar, OIB 705030535543 valjana te da u cijelosti ispunjava svrhu nabave stoga je odlučeno kao u točki I. ove Odluke

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt