• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

ODLUKA o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Ur. broj: 948-01-15-090-MP-20
Zadar, 18. prosinca 2020.godine

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ravnatelj donosi slijedeću:

ODLUKU
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

1) Po provedenom postupku jednostavne nabave za Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 486-01-15-026-MP-20), evidencijski broj nabave EV26-20 odabire se ponuda Ponuditelja:
Hobby I Adore d.o.o., Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar, OIB 21701960337
Ponuda od 30.11.2020. godine s ponuđenom cijenom od: neto 19.000,00 kn, odnosno 23.750,00 kn s PDV-om.


2) Nabava se realizira sklapanjem Ugovora.


3) Ova Odluka biti će dostavljena Ponuditelju i objavljena na mrežnim stranicama MCPA Zadar.

O b r a z l o ž e n j e

MCPA Zadar u predmetnom postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a 26.894,40 kn zaprimio je 2 ponude do isteka roka za dostavu ponuda. Nakon pregleda i ocjene ponude, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda ponuditelja Hobby I Adore d.o.o. Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar, OIB 21701960337 te da je valjana i u cijelosti ispunjava svrhu nabave stoga je odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt