• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Dokumenti Javna nabava

ODLUKA o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave brodice za posebne namjene

Ur. broj: 182-01-3-010-MP-20
Zadar, 10. ožujka 2020.godine


Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ravnatelj donosi slijedeću:

ODLUKU
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave brodice za posebne namjene

1) Po provedenom postupku jednostavne nabave za novu Brodicu za posebne namjene: Znanstveno istraživački brod, CPV 34521000-5 odabire se ponuda Ponuditelja:
Allesta d.o.o. Mostarska 95, 31 000 Osijek OIB 70375501287
Ponuda broj: 20-16 od 12.02.2020. godine s ponuđenom cijenom od: neto 88.032,00 kn, odnosno 110.040,00 kn s PDV-om.
2) Nabava se realizira izdavanjem Narudžbenice.
3) Ova Odluka biti će dostavljena Ponuditelju i objavljena na mrežnim stranicama MCPA Zadar.

O b r a z l o ž e n j e

MCPA Zadar u predmetnom postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a 100.000,00 kn zaprimio je 3 ponude, za 3 različite brodice. Nakon pregleda i ocjene prikupljenih ponuda, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je ponuda Ponuditelja Allesta d.o.o. Mostarska 95, 31 000 Osijek OIB 70375501287 valjana, da u cijelosti ispunjava svrhu nabave i da je prema utvrđenim kriterijima najisplativija, stoga je odlučeno kao u točki I. ove Odluke

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt