• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Phone: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Working hours: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Home Documents Public Procurement

POZIV za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Ur. broj: 747-01-15-060-MP-20
U Zadru, 17. studenog 2020. godine

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 14. i članka 15. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj Vam upućuje slijedeći:

POZIV
za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

1) Podaci o naručitelju:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
OIB 42850342757; MB 02479184

2) Osobe zadužene za kontakt
Ravnatelj: dr.sc. Mladen Pešić
Rukovoditelj Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova: Marina Mustać
Tel: 023/250 486
Fax: 023/250 548
e-mail: mpesic@icua.hr; mmustac@icua.hr

3) Evidencijski broj nabave: EV09-20

4) Sveukupna procijenjena vrijednost nabave: 83.000,00 kn (slovima: osamdesetitritisućekuna i 00 lipa).
Omogućava se ravnopravno sudjelovanje na javnom natječaju tvrtkama i obrtima u sustavu PDV-a ili izvan sustava PDV-a te slobodnim zanimanjima ili autorima putem ugovora o autorskom djelu.
Naručitelj nije u sustavu PDV-a te procijenjena vrijednost nabave uključuje sve poreze uključivo PDV, sve doprinose i moguće troškove.

5) Predmet nabave:
Usluga fotografskih i video materijala u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru. Angažman fotografa i snimatelja za izradu fotografskih i video materijala projekta obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru obuhvaća sljedeće aktivnosti:
- izradu fotografskih i video materijala tijeka građevinskih radova na kompleksu sv. Nikole s ciljem promicanja projekta i vidljivosti
- priprema i obrada fotografskog i video materijala tijeka građevinskih radova za potrebe izlaganja istih široj javnosti
- tisak izabranih fotografija tijeka građevinskih radova u odgovarajućem formatu za potrebe izlaganja istih na završnoj konferenciji projekta u prostorima obnovljenog kompleksa sv. Nikole
- izrada kataloga s izabranim fotografijama tijeka građevinskih radova koji će biti predstavljen prilikom otvaranja novog prezentacijskog centra, uključujući stavku tiska, dizajna, prijevoda i obrade teksta kataloga fotografija (cca 500 kom.).

Fotografski i video materijali tijeka građevinskih radova biti će izloženi i predstavljeni široj javnosti prilikom otvaranja novonastalog prezentacijskog centra i tijekom završne konferencije projekta u obnovljenom prostoru Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.

Materijali izrađeni u okviru ovog postupka nabave moraju biti u skladu s Uputama za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru fondova EU o informiranju, komunikaciji i vidljivosti.
Upute su vidljive na poveznici:
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf

Svi izrađeni promotivni materijali trebaju biti u skladu s horizontalnim načelima informacijsko-komunikacijske pristupačnosti na projektu, što znači da je potrebno voditi računa da materijali budu izrađeni u formatu jednostavnom za čitanje.

6) Uputa o ispravnom načinu dostave ponude:
- Obrazac ponude: u slobodnoj formi dopisa, upisati ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuđača ili ovlaštene osobe za potpis ponude, opis usluge, cijenu, reference te ovjeriti dopis potpisom odgovorne osobe ili ovlaštenika i pečatom tvrtke ponuditelja ako je primjenjivo.
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

7) Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama. Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a , a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Cijene stavki i cijena ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

8) Rok za dostavu ponuda: utorak 01. prosinca 2020. godine do 16:00 h

9) Način dostave ponuda: elektroničkim putem na mail adresu naručitelja: mmustac@icua.hr; s naznakom: 'Evidencijski broj nabave: EV09-20: Ponuda za Usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' – ne otvaraj

10) Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

11) Način plaćanja: sklapanje Ugovora s odabranim ponuditeljem, a plaćanje se obavlja obročno. Plaćanje se vrši temeljem dostavljenog izvješća o obavljenim uslugama u izvještajnom razdoblju koje se odnosi na vremensko razdoblje od minimalno 30 do maksimalno 90 dana.
Rok dospijeća za plaćanje obavljenih usluga je 30 dana od dana prihvaćanja izvješća za izvještajno razdoblje temeljem izdanog eRačuna ili sklopljenog autorskog ugovora na IBAN odabranog ponuditelja.
Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

12) Vrijeme trajanja ugovora: od dana potpisa ugovora do kraja trajanja projekta Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru.

13) Obavijesti o rezultatima postupka nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju na dokaziv način.

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt