• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Novosti Članak

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto referent prodaje

Ur. broj: 2198-1-127-09/1-24-54

Zadar, 14. svibnja 2024. godine


Temeljem odredbi članaka 24. – 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 29/24), članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i medija RH (Klasa: 112-01/24-01/0064, Ur. broj: 532-02-01/1-24-02 od 5. ožujka 2024. godine) i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme (Ur. broj: 2198-1-127-09/1-24-37), objavljen 19. travnja 2024. godine u Narodnim novinama broj 46/24 ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi sljedeću:


O D L U K U

o izboru kandidata za radno mjesto Referent prodaje

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


I. Između prijavljenih kandidatkinja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Referent prodaje – 1 izvršitelj/ica izabrana je: Kristina Dobrić iz Zadra.

II. Izabrana kandidatkinja iz točke I. ove Odluke sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju u Zadru Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

III. Kandidati/kinje koji nisu odabrani, a koji su sudjelovali u natječajnom postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju izabrane kandidatkinje. Uvid u dokumentaciju može se obaviti u Odjelu općih, pravnih i računovodstveno – financijskih poslova Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 16:00 sati uz prethodnu najavu.

IV. Ova Odluka biti će objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj mrežnoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru https://www.icua.hr/ te dostavljena prijavljenim kandidatima/kinjama čije prijave udovoljavaju uvjetima natječaja.


O b r a z l o ž e n j e

Uz prethodnu Suglasnost Ministarstva kulture i medija RH (Klasa:112-01/24-01/0064, Ur. broj: 532-02-01/1-24-02 od 5. ožujka 2024. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru objavio je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto Referent prodaje (Ur. broj: 2198-1-127-09/1-24-37) dana 19. travnja 2024. godine u 'Narodnim novinama' broj 46/2024, na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru https://www.icua.hr/.

Po završetku roka za dostavu prijava na javni natječaj zaprimljeno je ukupno 13 (trinaest) pravovremeno pristiglih prijava. Od pristiglih prijava na javnom natječaju 3 (tri) prijave udovoljavale su formalnim uvjetima. Kandidati/kinje čije prijave nisu udovoljavale formalnim uvjetima javnog natječaja obaviještene su pismenim putem.

Razgovori s kandidatkinjama održani su dana 13. svibnja 2024. godine s početkom u 12:30 sati u prostorijama Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. Odabrana kandidatkinja obrazovanjem i dosadašnjim radnim iskustvom zadovoljava uvjete i potrebe radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj. Također, ostavila je dojam ozbiljne i za rad zainteresirane osobe. Shodno navedenom, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donio je Odluku o izboru kandidata kao u točki I. ove Odluke.


Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke kandidati mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.


R a v n a t e lj:

dr. sc. Mladen Pešić


Dostaviti:

1. Kristina Dobrić iz Zadra

2. Oglasna ploča / Mrežna stranica https://www.icua.hr/

3. Kandidati; K.B. i M.I.M.

4. Pismohrana, ovdje

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt