• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
  • Radno vrijeme: Pon. - Pet. 8.00 - 16.00
eu_fonds
Naslovna Novosti Članak

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Referent prodaje

Ur. broj: 2198-1-127-09/1-24-66

Zadar, 22. svibnja 2024. godine


Temeljem odredbi članaka 24. – 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 29/24), članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i medija RH (Klasa: 112-01/24-01/0064, Ur. broj: 532-02-01/1-24-02 od 5. ožujka 2024. godine) i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme (Ur. broj: 2198-1-127-09/1-24-37), objavljen 19. travnja 2024. godine u Narodnim novinama broj 46/24 ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi sljedeću:


O D L U K U

o izboru kandidata za radno mjesto Referent prodaje

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


I. Između prijavljenih kandidatkinja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Referent prodaje – 1 izvršitelj/ica izabrana je: Marija Ivić Miljković iz Zadra.

II. Izabrana kandidatkinja iz točke I. ove Odluke sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju u Zadru Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

III. Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Referent prodaje od 14. svibnja 2024. godine (2198-1-127-09/1-24-54) kojom je izabrana kandidatkinja Kristina Dobrić. Obzirom da je izabrana kandidatkinja odustala od zapošljavanja na navedenom radnom mjestu odlučeno je

IV. kao u točki I. ove Odluke. 

V. Kandidati/kinje koji nisu odabrani, a koji su sudjelovali u natječajnom postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju izabrane kandidatkinje. Uvid u dokumentaciju može se obaviti u Odjelu općih, pravnih i računovodstveno – financijskih poslova Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 16:00 sati uz prethodnu najavu.

VI. Ova Odluka biti će objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj mrežnoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru https://www.icua.hr te dostavljena prijavljenim kandidatima/kinjama čije prijave udovoljavaju uvjetima natječaja.


O b r a z l o ž e n j e

Uz prethodnu Suglasnost Ministarstva kulture i medija RH (Klasa:112-01/24-01/0064, Ur. broj: 532-02-01/1-24-02 od 5. ožujka 2024. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru objavio je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto Referent prodaje (Ur. broj: 2198-1-127-09/1-24-37) dana 19. travnja 2024. godine u 'Narodnim novinama' broj 46/2024, na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru https://www.icua.hr

Po završetku roka za dostavu prijava na javni natječaj zaprimljeno je ukupno 13 (trinaest) pravovremeno pristiglih prijava. Od pristiglih prijava na javnom natječaju 3 (tri) prijave udovoljavale su formalnim uvjetima. Kandidati/kinje čije prijave nisu udovoljavale formalnim uvjetima javnog natječaja obaviještene su pismenim putem. 

Razgovori s kandidatkinjama održani su dana 13. svibnja 2024. godine s početkom u 12:30 sati u prostorijama Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. 

Izabrana kandidatkinja Kristina Dobrić odustala je od zapošljavanja na radnom mjestu referent prodaje stoga se ovom Odlukom za zapošljavanje na navedenom radnom mjestu odabire kandidatkinja Marija Ivić Miljković sukladno redoslijedu na utvrđenoj rang listi kandidata. 

Kandidatkinja Marija Ivić Miljković ostavila je dojam ozbiljne i za rad zainteresirane osobe, a svojim obrazovanjem i dosadašnjim radnim iskustvom zadovoljava uvjete i potrebe radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj. Shodno navedenom, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donio je Odluku o izboru kandidata kao u točki I. ove Odluke. 


Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke kandidati mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.


R a v n a t e lj:

dr. sc. Mladen Pešić


Dostaviti:

1. Marija Ivić Miljković

2. Kandidati: K.D. i K.B.

3. Oglasna ploča / Mrežna stranica https://www.icua.hr

4. Pismohrana, ovdje

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt