Home Notice board
PDF Print E-mail

 

 

Ur. broj: 109-01-15-008-MP-22
Zadar, 24. veljače 2022. godine

 

 

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 18. st. 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj donosi slijedeću::

:

ODLUKU
o poništenju postupka jednostavne nabave

 

1) Poništava se postupak jednostavne nabave Usluge dizajna i izrade internet stranice te izrada web materijala novih kulturnih i turističkih aktivnosti u sklopu projekta Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, CPV 72413000-8, (evidencijski broj nabave: EV05-22) temeljem članka 18., stavak 1., prva alineja Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar.

2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


OBRAZLOŽENJE

Naručitelj, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, OIB 42850342757, MB 02479184), pokrenuo je postupak jednostavne nabave temeljem članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar s namjerom sklapanja ugovora o usluzi dizajna i izrade internet stranice te izrade web materijala novih kulturnih i turističkih aktivnosti u sklopu projekta Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 34.160,00 kn bez obračunatog PDV-a, a Poziv na dostavu ponuda objavljen je na internetskim stanicama MCPA Zadar (www.icua.hr).
Naručitelj je utvrdio da su u provođenju građevinskih radova na projektu Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru nastupile okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka nabave da su iste bile poznate prije pokretanja postupka.

 

R a v n a t e lj

Mladen Pešić

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 096-01-15-005-MP-22
Zadar, 21. veljače 2022. godine

 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj Vam upućuje slijedeći:

POZIV
na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluge dizajna i izrade internet stranice te izrade web materijala novih kulturnih i turističkih aktivnosti

 

1) Podaci o naručitelju:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
OIB 42850342757; MB 02479184


2) Osobe zadužene za kontakt:
Ravnatelj: dr. sc. Mladen Pešić
Rukovoditelj Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova: Marina Mustać
Tel: 023/250 486
Fax: 023/250 548
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;


3) Evidencijski broj nabave:
EV05-22


4) Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:
34.160,00 kn (slovima: tridesetčetiritisućestošezdeset kuna i 00 lipa)


5) Predmet nabave:
Usluga dizajna i izrade internet stranice te izrada web materijala novih kulturnih i turističkih aktivnosti u sklopu projekta Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, CPV 72413000-8.
Dizajn i izrada internet stranice te izrada web materijala mora uključivati programska rješenja na način da stranica bude pristupačna u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).


6) Uputa o ispravnom načinu dostave ponude:
-  Obrazac ponude: u slobodnoj formi dopisa, upisati ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuđača ili ovlaštene osobe za potpis ponude, opis usluge, cijenu, reference te ovjeriti dopis potpisom odgovorne osobe ili ovlaštenika i pečatom tvrtke ponuditelja ako je primjenjivo.
-  Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
-  Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)


7) Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama. Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a , a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Cijene stavki i cijena ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.


8) Rok za dostavu ponuda:
Ponedjeljak, 28. veljače 2022. godine do 12:00 h


9) Način dostave ponuda:
Elektroničkim putem na mail adresu naručitelja: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; s naznakom:

'Evidencijski broj nabave: EV05-22 – Ne otvaraj'
Ponuda za Uslugu dizajna i izrade internet stranice te izrada web materijala u sklopu projekta Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru


10) Kriterij za odabir ponude:
Najniža cijena


11) Način plaćanja:
U roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog e-računa bankovnom transakcijom na žiro račun odabranog ponuditelja.


12) Obavijesti o rezultatima postupka nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju na dokaziv način.

 

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.
S poštovanjem,

 

R a v n a t e lj

Mladen Pešić

 

PDF download

 

 

 


 

 

Ur. broj: 898-01-9-087-MP-21
Zadar, 30. studenoga 2021. godine

 

Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi

 

ODLUKU
o poništenju Javnog natječaja za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"

 

I.
Poništava se Javni natječaj za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva", ur. broj: 845-01-9-077-MP-21 objavljen dana 17. studenog 2021. godine na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru za radna mjesta:

1. konzervator arheolog/podvodni arheolog (pripravnik) 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu
2. konzervator – restaurator (pripravnik) 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu.

 

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III.
Ova Odluka biti će objavljena na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskim stranicama Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).

 

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 

 


 

 

17. studenog 2021. godine
Ur. broj: 845-01-9-077-MP-21

 

Na temelju članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te članaka 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", broj 128/17) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru raspisuje:

 

JAVNI POZIV
za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"

 

1) Konzervator arheolog/podvodni arheolog - pripravnik - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme.
Stručni uvjeti:
  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
  poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
  vozačka dozvola B kategorije,
  plovidbena dozvola B kategorije (prednost),
  ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent (prednost).

2) Konzervator - restaurator - pripravnik - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Stručni uvjeti:
  završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
  poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
  vozačka dozvola B kategorije.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
  podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
1. životopis
2. dokaz o završenom visokoškolskom obrazovanju (presliku diplome),
3. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice),
4. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke i/ili plovidbene dozvola)
5. elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije,
6. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih,
7. uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 30 dana).

 

Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Javni poziv biti će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).
Kandidat/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave  ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.


Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća, a kandidati/kandidatkinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su prije sklapanja ugovora o radu priložiti na uvid dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru, na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Javni poziv za prijem pripravnika".


Za osobe koje budu odabrane Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru podnijeti će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinaciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 

 


 

 

Ur. broj: 951-01-15-093-MP-20
Zadar, 18. prosinca 2020.godine

 

OBAVIJEST
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, EV26-20

 

Obavještavamo Vas da je postupku jednostavne nabave za Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 486-01-15-026-MP-20), evidencijski broj nabave EV26-20 odabrana ponuda Ponuditelja Hobby I Adore  d.o.o., Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar, OIB 21701960337 s ponuđenom cijenom od: neto 19.000,00 kn, odnosno 23.750,00 kn s PDV-om.

 

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 948-01-15-090-MP-20
Zadar, 18. prosinca 2020.godine

 

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ravnatelj donosi slijedeću:

 

ODLUKU
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

 

1)  Po provedenom postupku jednostavne nabave za Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 486-01-15-026-MP-20), evidencijski broj nabave EV26-20 odabire se ponuda Ponuditelja:
Hobby I Adore  d.o.o., Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar, OIB 21701960337
Ponuda od 30.11.2020. godine s ponuđenom cijenom od: neto 19.000,00 kn, odnosno 23.750,00 kn s PDV-om.


2)  Nabava se realizira sklapanjem Ugovora.


3)  Ova Odluka biti će dostavljena Ponuditelju i objavljena na mrežnim stranicama MCPA Zadar.

 

O b r a z l o ž e n j e

MCPA Zadar u predmetnom postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti  nabave bez PDV-a 26.894,40 kn zaprimio je 2 ponude do isteka roka za dostavu ponuda. Nakon pregleda i ocjene ponude, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda ponuditelja Hobby I Adore  d.o.o. Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar, OIB 21701960337 te da je valjana i u cijelosti ispunjava svrhu nabave stoga je odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

 

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 951-01-15-093-MP-20
Zadar, 18. prosinca 2020.godine

 

OBAVIJEST
odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave Usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa  bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, EV09-20

 

Obavještavamo Vas da je postupku jednostavne nabave za usluge Organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 486-01-15-026-MP-20), evidencijski broj nabave EV09-20 odabrana ponuda Ponuditelja Foto Tvornica, obrt za fotografske djelatnosti, vl. Žeminea Čotrić, Put Murata 1B, 23000 Zadar, OIB 705030535543 s ponuđenom cijenom od 68.888,00 kn (ponuditelj nije u sustavu PDV-a).

 

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 950-01-15-092-MP-20
Zadar, 18. prosinca 2020.godine

 

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ravnatelj donosi slijedeću:

 

ODLUKU
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave Usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa  bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, EV09-20

 

1)  Po provedenom postupku jednostavne nabave za usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 486-01-15-026-MP-20), evidencijski broj nabave EV09-20 odabire se ponuda Ponuditelja:
Foto Tvornica, obrt za fotografske djelatnosti, vl. Žeminea Čotrić, Put Murata 1B, 23000 Zadar, OIB 705030535543.
Ponuda od 01.12.2020. godine s ponuđenom cijenom od 68.888,00 (ponuditelj nije u sustavu PDV-a)


2)  Nabava se realizira sklapanjem Ugovora.


3)  Ova Odluka biti će dostavljena Ponuditelju i objavljena na mrežnim stranicama MCPA Zadar.


O b r a z l o ž e n j e


MCPA Zadar u predmetnom postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti  nabave bez PDV-a 83.000,00 kn zaprimio je 3 ponude do isteka roka za dostavu ponuda. Nakon pregleda i ocjene ponude, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda Ponuditelja Foto Tvornica, obrt za fotografske djelatnosti, vl. Žeminea Čotrić, Put Murata 1B, 23000 Zadar, OIB 705030535543 valjana te da u cijelosti ispunjava svrhu nabave stoga je odlučeno kao u točki I. ove Odluke

 

 

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 887-01-9-123-MB-20
Zadar, 14. prosinca 2020. godine

 

Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Odluke o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2020. godinu Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/20-01/0064, URBROJ: 532-02-02-01/2-20-04 od 12.11.2020. godine) te Javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" (Ur.broj: 817-01-9-102-MP-20) od 16.11.2020. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi

ODLUKU
o izboru kandidata

 

I.
1 Između kandidata prijavljenih na javni poziv za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" za radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog 1 izvrištelj/ica - pripravnik izabran je:

1.Ivan Vidulić, mag. arheoloških znanosti

 

O b r a z l o ž e nj e


Za radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog – pripravnik 1 izvrištelj/ica prijavilo se 7 kandidata od kojih su 5 ispunjavali formalne uvjete natječaja. Nakon razmatranja zamolbi i razgovora s kandidatima, Povjerenstvo za otvaranje i razmatranje molbi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru predložilo je ravnatelju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru da se na pripravnički staž na radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog – pripravnik primi navedeni kandidat.

 

II.
2.Između kandidata prijavljenih na javni poziv za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" za radno mjesto konzervator/restaurator – pripravnik 1 izvrištelj/ica izabrana je:

1. Maja Bačić, mag. konzervacije-restauracije

 

O b r a z l o ž e nj e


Za radno mjesto konzervator/restaurator – pripravnik 1 izvršitelja/ice prijavilo se 6 kandidata od kojih su 3 ispunjavali formalne uvjete natječaja. Nakon razmatranja zamolbi i razgovora s kandidatima, Povjerenstvo za otvaranje i razmatranje molbi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru predložilo je ravnatelju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru da se na pripravnički staž na radno mjesto konzervator/restaurator – pripravnik primi navedena kandidatkinja.

 

II.
Za odabrane kandidate Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru uputiti će Zahtjeve za obavljanje pripravničkog staža putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva", a ugovor o radu na određeno za obavljanje pripravničkog staža sklopiti će se po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III.
Ova Odluka biti će objavljena na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr) kao obavijest o rezultatima natječaja i stupa na snagu danom donošenja.

 

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 747-01-15-060-MP-20
U Zadru, 17. studenog 2020. godine

 

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 14. i članka 15. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj Vam upućuje slijedeći:

 

POZIV
za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa  bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

 

1) Podaci o naručitelju:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
OIB 42850342757; MB 02479184

 

2) Osobe zadužene za kontakt
Ravnatelj: dr.sc. Mladen Pešić
Rukovoditelj Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova: Marina Mustać
Tel: 023/250 486
Fax: 023/250 548
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

3) Evidencijski broj nabave: EV09-20

 

4) Sveukupna procijenjena vrijednost nabave: 83.000,00 kn (slovima: osamdesetitritisućekuna i 00 lipa).
Omogućava se ravnopravno sudjelovanje na javnom natječaju tvrtkama i obrtima u sustavu PDV-a ili izvan sustava PDV-a te slobodnim zanimanjima ili autorima putem ugovora o autorskom djelu.
Naručitelj nije u sustavu PDV-a te procijenjena vrijednost nabave uključuje sve poreze uključivo PDV, sve doprinose i moguće troškove.

 

5)  Predmet nabave:
Usluga fotografskih i video materijala u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru.  Angažman fotografa i snimatelja za izradu fotografskih i video materijala projekta obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru obuhvaća sljedeće aktivnosti:
-    izradu fotografskih i video materijala tijeka građevinskih radova na kompleksu sv. Nikole s ciljem promicanja projekta i vidljivosti
-    priprema i obrada  fotografskog i video materijala tijeka građevinskih radova za potrebe izlaganja istih široj javnosti
-    tisak izabranih fotografija tijeka građevinskih radova u odgovarajućem formatu za potrebe izlaganja istih na završnoj konferenciji projekta u prostorima obnovljenog kompleksa sv. Nikole
-    izrada kataloga s izabranim fotografijama tijeka građevinskih radova koji će biti predstavljen prilikom otvaranja novog prezentacijskog centra, uključujući stavku tiska, dizajna, prijevoda i obrade teksta kataloga fotografija (cca 500 kom.).

Fotografski i video materijali tijeka građevinskih radova biti će izloženi i predstavljeni široj javnosti prilikom otvaranja novonastalog prezentacijskog centra i tijekom završne konferencije projekta u obnovljenom prostoru Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.

Materijali izrađeni u okviru ovog postupka nabave moraju biti u skladu s Uputama za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru fondova EU o informiranju, komunikaciji i vidljivosti.
Upute su vidljive na poveznici:
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf

Svi izrađeni promotivni materijali trebaju biti u skladu s horizontalnim načelima informacijsko-komunikacijske pristupačnosti na projektu, što znači da je potrebno voditi računa da materijali budu izrađeni u formatu jednostavnom za čitanje.

 

6)  Uputa o ispravnom načinu dostave ponude:
-    Obrazac ponude: u slobodnoj formi dopisa, upisati ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuđača ili ovlaštene osobe za potpis ponude, opis usluge, cijenu, reference te ovjeriti dopis potpisom odgovorne osobe ili ovlaštenika i pečatom tvrtke ponuditelja ako je primjenjivo.
-    Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
-    Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

 

7)  Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama. Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a , a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Cijene stavki i cijena ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

 

8)  Rok za dostavu ponuda: utorak 01. prosinca 2020. godine do 16:00 h

 

9)  Način dostave ponuda: elektroničkim putem na mail adresu naručitelja: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; s naznakom: 'Evidencijski broj nabave: EV09-20: Ponuda za Usluge promocije - fotografski i video materijali za EU projekt u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' – ne otvaraj

 

10)  Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

 

11)  Način plaćanja: sklapanje Ugovora s odabranim ponuditeljem, a plaćanje se obavlja obročno. Plaćanje se vrši temeljem dostavljenog izvješća o obavljenim uslugama u izvještajnom razdoblju koje se odnosi na vremensko razdoblje od minimalno 30 do maksimalno 90 dana.
Rok dospijeća za plaćanje obavljenih usluga je 30 dana od dana prihvaćanja izvješća za izvještajno razdoblje temeljem izdanog eRačuna ili sklopljenog autorskog ugovora na IBAN odabranog ponuditelja.
Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.   
 
12)  Vrijeme trajanja ugovora: od dana potpisa ugovora do kraja trajanja projekta Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru.

 

13)  Obavijesti o rezultatima postupka nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju na dokaziv način.

 

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

Ur. broj: 750-01-15-063-MP-20
U Zadru, 17. studenog 2020. godine

 

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 14. i članka 15. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj Vam upućuje slijedeći:

 

POZIV
na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluge promidžbe i informiranja  EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa  bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

 

1)  Podaci o naručitelju:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
OIB 42850342757; MB 02479184

 

2) Osobe zadužene za kontakt
Ravnatelj: dr.sc. Mladen Pešić
Rukovoditelj Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova: Marina Mustać
Tel: 023/250 486
Fax: 023/250 548
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

3) Evidencijski broj nabave: EV26-20

 

4) Procijenjena vrijednost nabave iznosi 26.894,40 kn (slovima: dvadesetišesttisućaosamstodevedesetičetirikune i 40 lipa) bez PDV-a, odnosno ukupno s PDV-om 33.618,00 kn (slovima: tridesetitritisućešestoosamnaest kuna i 00 lipa). Omogućava se ravnopravno sudjelovanje na javnom natječaju tvrtkama i obrtima u sustavu PDV-a ili izvan sustava PDV-a. Naručitelj nije u sustavu PDV-a te iznos obračunatog PDV-a predstavlja trošak.

 

5)  Predmet nabave:
Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, a obuhvaća:
-    grafičku pripremu, nabavu i postavljanje privremene informativne ploče te dizajn, grafičku pripremu i izradu trajne informativne ploče dimenzija 100x70 s metalnom konstrukcijom u svrhu obaveznog poštivanja pravila informiranja i vidljivost.
*    Stavka uključuje dizajn, grafičku pripremu i izradu dvije informativne ploče.
-    izradu 700 komada naljepnica koje će se po nabavi predviđene opreme nalijepiti na opremu u svrhu osiguranja vidljivosti projekta
-    dizajn, prijelom, priprema i tisak promotivnih materijala vezanih za održavanje interaktivnih edukativnih radionica za djecu na temu eksperimentalne arheologije (maksimalni broj sudionika je 25 djece na svakoj od dvije radionice)
-    dizajn, prijelom, priprema, prijevod i tisak popratnih promotivnih materijala vezanih za otvorenje prezentacijskog centra (letci, brošure, baneri i drugi promotivni materijal)

Materijali izrađeni u okviru ovog postupka nabave moraju biti u skladu s Uputama za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru fondova EU o informiranju, komunikaciji i vidljivosti.
Upute su vidljive na poveznici:
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf

Svi izrađeni promotivni materijali trebaju biti u skladu s horizontalnim načelima informacijsko-komunikacijske pristupačnosti na projektu, što znači da je potrebno voditi računa da materijali budu izrađeni u formatu jednostavnom za čitanje.

 

6) Uputa o ispravnom načinu dostave ponude:
-    Obrazac ponude: u slobodnoj formi dopisa, upisati ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuđača ili ovlaštene osobe za potpis ponude, opis usluge, cijenu, reference te ovjeriti dopis potpisom odgovorne osobe ili ovlaštenika i pečatom tvrtke ponuditelja ako je primjenjivo.
-    Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
-    Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

7) Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama. Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.


Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a , a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Cijene stavki i cijena ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

8) Rok za dostavu ponuda: utorak 01. prosinca 2020. godine do 16:00 h
 
9) Način dostave ponuda: elektroničkim putem na mail adresu naručitelja: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; s naznakom: 'Evidencijski broj nabave: EV26-20: Ponuda za Usluge promidžbe i informiranja EU projekta u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' – ne otvaraj

 

10) Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

 

11) Način plaćanja: sklapanje Ugovora s odabranim ponuditeljem, a plaćanje se obavlja obročno nakon uspješno izvršene/isporučene pojedine stavke predmeta nabave.
Plaćanje se obavlja temeljem uredno ispostavljenog eRačuna s rokom dospijeća 30 dana od dana dostave eRačuna, na IBAN odabranog ponuditelja.  
Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
 
12) Vrijeme trajanja ugovora: od dana potpisa ugovora do kraja trajanja projekta Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru.

 

13) Obavijesti o rezultatima postupka nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju na dokaziv način

 

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

16. studenog 2020. godine
Ur. broj: 817-01-9-102-MP-20

 

Na temelju članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te članaka 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", broj 128/17) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru raspisuje

JAVNI POZIV
za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"

 

1) Konzervator arheolog/podvodni arheolog - pripravnik - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme.
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- vozačka dozvola B kategorije,
- plovidbena dozvola B kategorije (prednost),
- ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent (prednost).

2) Konzervator - restaurator - pripravnik - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- vozačka dozvola B kategorije.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
- podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
1. životopis
2. dokaz o završenom visokoškolskom obrazovanju (presliku diplome),
3. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice),
4. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke i/ili plovidbene dozvola)
5. elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije,
6. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih,
7. uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 30 dana).

Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Javni poziv biti će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).
Kandidat/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave  ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća, a kandidati/kandidatkinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su prije sklapanja ugovora o radu priložiti na uvid dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru, na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Javni poziv za prijem pripravnika".
Za osobe koje budu odabrane Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru podnijeti će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinaciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 816-01-15-070-MP-20
Zadar, 13. studenog 2020.godine

 

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članaka 14. i 18. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ravnatelj donosi slijedeću:

 

ODLUKU
o poništenju postupka jednostavne nabave Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova zaštite, obnove i revitalizacije bivše crkve i
samostana sv. Nikole i rušenje bunkera u sklopu aktivnosti na projektu
Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

 

1) Poništava se postupak jednostavne nabave za uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova zaštite, obnove i revitalizacije bivše crkve i samostana sv. Nikole i rušenje bunkera, CPV 71248000-8, u sklopu aktivnosti na 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 761-01-15-064-MP-20), evidencijski broj nabave EV08-20.


2) Ova Odluka biti će dostavljena Ponuditelju i objavljena na oglasnoj ploči MCPA Zadar.

 

O b r a z l o ž e n j e


MCPA Zadar u predmetnom postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a 104.450,48 kn zaprimio je 1 ponudu do isteka roka za dostavu ponuda. Nakon pregleda i ocjene ponude, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je ponuda Ponuditelja FORVM d.o.o., Rivnica 4, 23000 Zadar, OIB 95437056452 ne udovoljava kriteriju za odabir ponude te da je ponuđena cijena od 390.000,00 kn bez PDV, odnosno 487.500,00 kn veća od procijenjene vrijednosti nabave stoga je odlučeno kao u točci 1. ove Odluke, a temeljem članka 18. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar.

 

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 760-01-15-066-MP-20
Zadar, 29. listopada 2020.godine

 

Na temelju članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te članaka 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", broj 128/17) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru raspisuje:

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
u postupku jednostavne nabave

Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova zaštite,
obnove i revitalizacije bivše crkve i samostana sv. Nikole i rušenje bunkera

 

Naručitelj Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, Zadar, OIB: 42850342757, pokrenuo je postupak nabave Izrada projektne dokumentacije uređenja interijera kompleksa crkve sv. Nikole u Zadru te sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), nije obvezan primijeniti Zakon o javnoj nabavi za predmetnu nabavu.

Ovim putem pozivamo gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

 

1. OPĆI PODACI
Opći podaci o naručitelju:
Naziv: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
OIB: 42850342757
Adresa: Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR
Telefon: 023/250-486
Telefaks: 023/250-596
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Internet adresa: www.icua.hr
Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:
Kontakt osoba:    Marina Mustać, rukovoditeljica Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova
Telefon: 023/250-486        
Adresa elektroničke pošte: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Opis projekta:
Naručitelj, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, javna ustanova Republike Hrvatske u nadležnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i UNESCO-a planira na prostoru kompleksa bivše crkve sv. Nikole provesti uređenje interijera svojih poslovnih i prezentacijskih prostora. Osnovni ciljevi i djelatnosti MCPA Zadar su promicanje UNESCO konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, razvijanje suradnje među institucijama na području podvodne arheologije u regiji i šire, stručno osposobljavanje i edukacija podvodnih arheologa i konzervatora, obavljanje podvodnih arheoloških istraživanja, te zaštita i proučavanje podvodne kulturne baštine, kao i obrazovanje  javnosti i podizanje svijesti o podvodnoj baštini putem organiziranja konferencija, izložbi i radionica. Prostori upravne zgrade i konzervatorsko-restauratorskih radionica već su uređeni, a radi daljnjeg razvijanja djelatnosti kojima se bavi i ostvarivanja zadanih ciljeva radi kojih je osnovan Naručitelj planira uređenje interijera kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole.

Na čestici k.č. 9478, k.o. Zadar trenutno se nalazi zgrada bivše crkve sv. Nikole, zvonik, zgrada nekadašnjeg samostana s atrijem i prijemna zgrada, kao i već kompletno uređene zgrade knjižnice i upravne zgrade. Uz već postojeće zgrade, sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji, planira se izgradnju novih zgrada - dormitorija i  izložbenog paviljona. Naručitelj je vlasnik i korisnik k.č. 9478. Riječ je o zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru (Z-1337) i projekt treba biti izrađen u skladu s posebnim uvjetima koje će izdati Konzervatorski odjel u Zadru Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
U svrhu uređenja cjelokupnog kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole je tokom proteklog razdoblja izrađen snimak postojećeg stanja i idejni arhitektonski projekt, te je na osnovu njih za svaku građevinu na navedenoj k.č. izrađen glavni projekt, troškovnik i izvedbeni projekt u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i Zakonom o zaštiti kulturne baštine.
Projektno-tehnička dokumentacija po kojoj će izvoditi radovi, a temeljem koje će se pružati usluge se nalazi na sljedećoj poveznici:
http://icua.hr/hr/obnova-kompleksa-bive-crkve-i-samostana-svnikole/370-projekt-qobnova-kompleksa-bive-crkve-i-samostana-sv-nikole-u-zadru-dokumenti

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE
Evidencijski broj nabave prema Planu nabave: EV08-20
Procijenjena vrijednost nabave:  104.450,48 (bez PDV-a)
Opis i količina predmeta  nabave:
Uslugu projektantskog  nadzora potrebno je provoditi tijekom izvođenja radova i to prisustvovanjem na redovitim tjednim ili dvotjednim koordinacijama ovisno o dinamici izvedbe radova i/ili opremanja na mjestu izvođenja radova ili opremanja i u mjestu sjedišta Naručitelja. Usluga projektantskog nadzora uključuju i uredski rad u mjestu sjedišta Izvršitelja, a na poslovima  kontrole radioničke i druge dokumentacije vezen uz izvršenje usluge.

Projektantski nadzor je dužan izrađivati mjesečno pisano izvješće o obavljenim Uslugama, kao prilog računu.

Projektantski nadzor se obvezuje za Naručitelja izvršiti uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem radova u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, a sve u skladu s projektnom dokumentacijom i projektnim zadatku koji su sastavni dio Ugovora.

Usluge projektantskog  nadzora uključuju:
-    obilazak gradilišta tijekom izgradnje i opremanja najviše jednom tjedno i to obično na dan  koordinacionog sastanka do najviše dva puta mjesečno
-    usluge vezane za davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti)
-    tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih na projektnu dokumentaciju;
-    kontrolu izvedbe radova te provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove estetske vrijednosti i prihvatljivosti
-    tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzora koji su vezani na projekt;
-    savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanim na izvođenje radova predviđenih projektom
-    sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled

Gospodarski subjekt kojem se šalje ovaj poziv obvezan je za izvršenje ovog ugovora osigurati Glavnog projektanta projekta "OBNOVA KOMPLEKSA BIVŠE CRKVE I SAMOSTANA SV. NIKOLE U ZADRU“ i ostale projektante koji su kao koautori sudjelovali u izradi navedenog projekta, a koji će obavljati usluge projektantskog nadzora nad dijelom projekta čiji su autori sukladno članku 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15, 118/18, 110/19).
Mjesto izvršenja usluga:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar i poslovni prostori odabranog ponuditelja
Način izvršenja:
S odabranim ponuditeljem sklopiti će se Ugovor.


3. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Naručitelj donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene u ovom Pozivu za dostavu ponude.

 

4. SADRŽAJ PONUDE
-    Ispunjen i potpisan Ponudbeni list
-    popunjen i potpisan Troškovnik
-    Izjavu o raspolaganju stručnjacima koji se sastoje od Glavnog projektanta projekta "OBNOVA KOMPLEKSA BIVŠE CRKVE I SAMOSTANA SV. NIKOLE U ZADRU“ te ostalih projektanta koji su kao autori sudjelovali u izradi projektno-tehničke dokumentacije navedenog projekta, a koji će pružati usluge projektantskog nadzora nad dijelom projekta čiji su autori
http://icua.hr/hr/obnova-kompleksa-bive-crkve-i-samostana-svnikole/370-projekt-qobnova-kompleksa-bive-crkve-i-samostana-sv-nikole-u-zadru-dokumenti

 

5. UPUTA O ISPRAVNOM NAČINU IZRADE PONUDE
Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)


6. CIJENA PONUDE
Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave.
Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama.
Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a , a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Jedinična cijena je konačna i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.
Količina jedinica naznačena u troškovniku je okvirna/predviđena.

 

7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
S odabranim ponuditeljem se sklapa ugovor, a plaćanje se u mjesečnim obrocima po uredno ispostavljenom e- računu u roku od trideset (30) dana od dana dostave računa, na IBAN ponuditelja. Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane gospodarskog subjekta.

 

8. NAČIN, DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDE
Ponuda se dostavlja elektroničkim putem (elektroničkom poštom) ili u papirnatom obliku. Ako se ponuda dostavlja u papirnatom obliku obvezno se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, s naznakom „NE OTVARAJ“ – naziv predmeta nabave – evidencijski broj nabave“. Na omotnici ponude mora biti naznačen naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka „ne otvaraj“.

Ukoliko se ponuda dostavlja elektroničkim putem (elektroničkom poštom) u predmetu pošte mora biti naznačen evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka – „ne otvaraj“, na adresu e pošte: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu ili dopunu svoje ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Rok dostave ponude je 12. studenog 2020. godine do 15h elektroničkom poštom, osobno ili zemaljskom poštom na adresu:

MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
 S naznakom
Evidencijski broj nabave : EV08-20
Ponuda za usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova zaštite, obnove i revitalizacije bivše crkve i samostana sv. Nikole i rušenje bunkera

ili na e-mail adresu ustanove: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

9. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova zaštite, obnove i revitalizacije bivše crkve i samostana sv. Nikole i rušenje bunkera
Kontakt osoba: Marina Mustać; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; 095/250 4863.
Obavijesti o rezultatima postupka nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju na dokaziv način.

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 722-01-9-082-MP-20
Zadar, 12. listopada 2020. godine

 

Temeljem odredbi članaka 24. – 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), članka 8. i 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (Ur. broj: 289-01-1-007-LB-18 od 27. ožujka 2018. g.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada (Ur. broj: 288-01-1-006-LB-18 od 27. ožujka 2018. g.) i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme (Ur. broj: 612-01-9-081-MP-20), objavljen 16. rujna 2020. godine u ''Narodnim novinama'' broj 102/2020 ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata za radno mjesto Diplomirani knjižničar - 1 izvršitelj/ica
na neodređeno vrijeme

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Diplomirani knjižničar – 1 izvršitelj/ica izabran je: L. B. iz Zadra.
II. Izabrani kandidat iz točke I. ove Odluke sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju u Zadru Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
III. Kandidati/kandidatkinje koji nisu odabrani, a koji su sudjelovali u natječajnom postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju izabrane kandidatkinje. Uvid u dokumentaciju može se obaviti u Odjelu općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
IV. Ova Odluka biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru: www.icua.hr i oglasnoj ploči Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te dostavljena prijavljenim kandidatima čije prijave udovoljavaju uvjetima natječaja.


O b r a z l o ž e n j e

Uz Suglasnost Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/20-01/0623, URBROJ: 532-02/1-20-02 od 07. rujna 2020. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za povodnu arheologiju u Zadru objavio je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto Diplomirani knjižničar (Ur. broj: 612-01-9-081-MP-20) dana 16. rujna 2020. godine u ''Narodnim novinama'' broj 102/2020, na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru: www.icua.hr.
Po završetku roka za dostavu prijave na javni natječaj Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da je pristigle ukupno 15 (petnaest) prijava. Prijavu su podnijeli slijedeći kandidati/kandidatkinje: J. I. iz Zadra, S. T. iz Zadra, P. S. iz Zadra, A. G. iz Zadra, R. Ć. iz Zadra, A. O. iz Novigrada, K. V. iz Zadra, M. I. iz Biograda, I. V. iz Metkovića, J. G. iz Zadra, M. Š. iz Preka, J. B. iz Zadra, L. B. iz Zadra, S. J. iz Sesvetskog Kraljevca i I. K. iz Sesveta. Od svih kandidata/kandidatkinja njih 9 (devet) je ispunilo formalne uvjete natječaja i to: J. I. iz Zadra, S. T. iz Zadra, R. Ć. iz Zadra, A. O. iz Novigrada, K. V. iz Zadra, M. I. iz Biograda, I. V. iz Metkovića, L. B. iz Zadra i A.G. iz Zadra, te su pozvani na razgovor.
Razgovori s kandidatima/kandidatkinjama održani su dana 08. listopada 2020. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.
 Kandidat L. B. se svojim obrazovanjem i dosadašnjim radnim iskustvom istaknuo kao kandidat koji zadovoljava sve uvjete i potrebe radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj. Također, ostavio je dojam ozbiljne i za rad iznimno motivirane osobe s vještinama i znanjima koja su potrebna za daljnje razvijanje knjižnične djelatnosti unutar Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Shodno navedenom, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donio je Odluku o izboru kandidata kao u točki I. ove Odluke.  


Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

10. rujna 2020. godine
Ur. broj: 612-01-9-081-MP-20

 

Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (URBROJ: 289-01-1-007-LB-18 od 28. ožujka 2018. godine) članaka 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", broj 128/17) te uz suglasnost Ministarstva kulture ((KLASA: 112-01/20-01/0623, URBROJ: 532-02/1-20-02 od 07. rujna 2020. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru objavljuje

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Natječaj se raspisuje za radno mjesto: Diplomirani knjižničar - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,  ili završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja,
- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
- znanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, ruski, mandarinski kineski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (Word, Excel, Internet),
- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
- podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
3. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
4. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u struci:
-  preslika radne knjižice i/ili elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije; i/ili
-  potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; i/ili
-  preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je kandidat obavljao navedene poslove; i/ili    -  preslika rješenja o prijemu u državnu službu – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; i/ili
-  preslika ugovora o djelu iz kojeg je vidljiv opis poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova,
5. dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice),
6. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika i slično)
7. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 6 mjeseci).

 

Na javnom natječaju ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.

 

Javni natječaj bit će objavljen putem Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).
Kandidat/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru da kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća, a kandidati/kandidatkinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata.
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravodobne, dužni su se odazvati na intervju (razgovor) od strane poslodavca o čijem održavanju će biti pravodobno obaviješteni.
Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su prije sklapanja ugovora o radu priložiti na uvid dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama''. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru, na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR,
s naznakom: "Za javni natječaj''.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku te putem službene internetske stranice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr), sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine",  broj 25/13, 85/15).

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 514-01-9-068-MP-20
Zadar, 31. srpnja 2020. godine


Temeljem odredbi članaka 24. – 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), članka 8. i 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (Ur. broj: 289-01-1-007-LB-18 od 27. ožujka 2018. g.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada (Ur. broj: 288-01-1-006-LB-18 od 27. ožujka 2018. g.) i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme (Ur. broj: 443-01-9-064-MP-20), objavljen 22. srpnja 2020. godine u ''Narodnim novinama'' broj 85/2020 ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata za radno mjesto Tajnik/ca ustanove - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Tajnik/ca ustanove – 1 izvršitelj/ica izabran je: H. D. iz Zadra.
II. Izabrani kandidat iz točke I. ove Odluke sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju u Zadru Ugovor o radu na određeno vrijeme kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
III. Kandidati/kandidatkinje koji nisu odabrani, a koji su sudjelovali u natječajnom postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju izabrane kandidatkinje. Uvid u dokumentaciju može se obaviti u Odjelu općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
IV. Ova Odluka biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru: www.icua.hr i oglasnoj ploči Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te dostavljena prijavljenim kandidatima čije prijave udovoljavaju uvjetima natječaja.


O b r a z l o ž e n j e

 Uz Suglasnost Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/20-01/0193, URBROJ: 532-02/1-20-02 od 15. lipnja 2020. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za povodnu arheologiju u Zadru objavio je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto Tajnik/ca ustanove (Ur. broj: 443-01-9-064-MP-20) dana 22. srpnja 2020. godine u ''Narodnim novinama'' broj 85/2020, na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru: www.icua.hr.
Po završetku roka za dostavu prijave na javni natječaj Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da su pristigle ukupno 3 (tri) prijave. Prijavu su podnijeli slijedeći kandidati/kandidatkinje: H. D. iz Zadra, D. M. iz Zadra i M.K. iz Zadra.


Razgovori s kandidatima održani su dana 31. srpnja 2020. godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.
Kandidat H.D. svojim obrazovanjem i dosadašnjim radnim iskustvom zadovoljava uvjete i potrebe radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj. Također, ostavio je dojam ozbiljne i za rad zainteresirane osobe. Shodno navedenom, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donio je Odluku o izboru kandidatkinja kao u točki I. ove Odluke.


Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 512-01-15-0036-MP-20
Zadar, 31. srpnja 2020.godine

OBAVIJEST
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave usluga organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, EV25-20
dostavlja se

 

Obavještavamo Vas da je postupku jednostavne nabave za usluge Organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 486-01-15-026-MP-20), evidencijski broj nabave EV25-20 odabrana ponuda Ponuditelja FORTE DIGITAL j.d.o.o. Ante Kovačića 6, 23000 Zadar, OIB 15669521182 s ponuđenom cijenom od: neto 46.850,00 kn, odnosno 58.562,50 kn s PDV-om.

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 511-01-15-035-MP-20
Zadar, 31. srpnja 2020.godine


Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ravnatelj donosi slijedeću:

ODLUKU
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave usluga organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

 

1) Po provedenom postupku jednostavne nabave za usluge Organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 486-01-15-026-MP-20), evidencijski broj nabave EV25-20 odabire se ponuda Ponuditelja:
FORT DIGITAL j.d.o.o. Ante Kovačića 6, 23000 Zadar, OIB 15669521182
Ponuda od 29.07.2020. godine s ponuđenom cijenom od: neto 46.850,00 kn, odnosno 58.562,50 kn s PDV-om.
2) Nabava se realizira sklapanjem Ugovora.
3) Ova Odluka biti će dostavljena Ponuditelju i objavljena na mrežnim stranicama MCPA Zadar.

 

O b r a z l o ž e n j e


MCPA Zadar u predmetnom postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti  nabave bez PDV-a 47.616,00 kn zaprimio je 1 ponudu do isteka roka za dostavu ponuda. Nakon pregleda i ocjene ponude, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je ponuda Ponuditelja FORTE DIGITAL j.d.o.o. Ante Kovačića 6, 23000 Zadar, OIB 15669521182 valjana te da u cijelosti ispunjava svrhu nabave stoga je odlučeno kao u točki I. ove Odluke

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 486-01-15-026-MP-20
U Zadru, 22.srpnja 2020. godine

 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj Vam upućuje slijedeći:

POZIV
na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge Organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

 

1) Podaci o naručitelju:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
OIB 42850342757; MB 02479184
2) Osobe zadužene za kontakt
Ravnatelj: dr.sc. Mladen Pešić
Rukovoditelj Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova: Marina Mustać
Tel: 023/250 486
Fax: 023/250 548
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
3) Evidencijski broj nabave: EV25-20
4) Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 47.616,00 kn (slovima: četrdesetsedamtisućašestošesnaestkuna i 00 lipa).
5) Predmet nabave:
Usluga Organizacije i provedbe početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru, CPV 79952000-2, a obuhvaća:
-  izradu programa konferencije,
-  dizajn, grafička priprema i tisak promotivnih materijala za konferenciju ,
-  catering
-  popratni sadržaji vezani za promociju, medijsku pokrivenost i vidljivost spomenutih aktivnosti
6) Rok za dostavu ponuda: srijeda 29. srpnja 2020. godine do 16:00 h
7) Način dostave ponuda: elektroničkim putem na mail adresu naručitelja: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; s naznakom: 'Evidencijski broj nabave : EV25-20; Ponuda za organizaciju i provedbu početne i završne konferencije u sklopu aktivnosti na projektu Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru – ne otvaraj
8)  Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
9)  Način plaćanja: sklapanje Ugovora s odabranim ponuditeljem, plaćanja po zaprimljenim računima za izvedene usluge s rokom dospijeća 30 dana od dana izdavanja


Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

 

S poštovanjem,

R a v n a t e lj:

dr.sc. Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

22. srpnja 2020. godine
Ur. broj: 443-01-9-064-MP-20

Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (URBROJ: 289-01-1-007-LB-18 od 28. ožujka 2018. godine) članaka 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", broj 128/17) te uz suglasnost Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/20-01/0193, URBROJ: 532-02/1-20-02 od 15. lipanja 2020. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru objavljuje

 

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na određeno vrijeme

 

Natječaj se raspisuje za radno mjesto: Tajnik/ca ustanove - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij - prava, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (Word, Excel, Internet),
aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski)
radno iskustvo godinu dana ili više  na istim ili sličnim poslovima,
iskustvo u međunarodnim kontaktima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u struci:
preslika radne knjižice i/ili elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije; i/ili
potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; i/ili
preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je kandidat obavljao navedene poslove; i/ili
preslika rješenja o prijemu u državnu službu – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; i/ili
preslika ugovora o djelu iz kojeg je vidljiv opis poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova,
4. dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice),
5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika i slično)
6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 6 mjeseci).

 

Na javnom natječaju ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.

Javni natječaj bit će objavljen putem Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).
Kandidat/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru da kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća, a kandidati/kandidatkinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata.
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravodobne, dužni su se odazvati na intervju (razgovor) od strane poslodavca o čijem održavanju će biti pravodobno obaviješteni.
Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su prije sklapanja ugovora o radu priložiti na uvid dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama''. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru, na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR,
s naznakom: "Za javni natječaj''.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku te putem službene internetske stranice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr), sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine",  broj 25/13, 85/15).

 

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 440-01-15-022-MP-20
Zadar, 10. srpnja 2020.godine

 

OBAVIJEST
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave usluga vanjskog stručnjaka
za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, EV02-20

 

Obavještavamo Vas da je postupku jednostavne nabave za Usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za projekt 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 391-01-15-011-MP-20), evidencijski broj nabave EV02-20 odabrana ponuda Ponuditelja EMDA d.o.o. Ulica Vojina Bakić 1, 10000 Zagreb, OIB 2250672452 s ponuđenom cijenom od: neto 157.500,00 kn, odnosno 196.875,00 kn s PDV-om.

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 439-01-15-021-MP-20
Zadar, 10. srpnja 2020.godine


Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ravnatelj donosi slijedeću:

ODLUKU
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave usluga vanjskog stručnjaka
za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

 

1) Po provedenom postupku jednostavne nabave za Usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za projekt 'Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru' referentni broj KK.06.1.1.09.0001. (Ur.broj: 391-01-15-011-MP-20), evidencijski broj nabave EV02-20 odabire se ponuda Ponuditelja:
EMDA d.o.o. Ulica Vojina Bakić 1, 10000 Zagreb, OIB 2250672452
Ponuda broj: 0807-2020 od 08.07.2020. godine s ponuđenom cijenom od: neto 157.500,00 kn, odnosno 196.875,00 kn s PDV-om.
2) Nabava se realizira sklapanjem Ugovora.
3) Ova Odluka biti će dostavljena Ponuditelju i objavljena na mrežnim stranicama MCPA Zadar.

 

O b r a z l o ž e n j e


MCPA Zadar u predmetnom postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti  nabave bez PDV-a 159.200,00 kn zaprimio je 2 ponude do isteka roka za dostavu ponuda. Nakon pregleda i ocjene prikupljenih ponuda, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je ponuda Ponuditelja EMDA d.o.o. Ulica Vojina Bakić 1, 10000 Zagreb, OIB 2250672452 valjana, da u cijelosti ispunjava svrhu nabave i da je prema utvrđenim kriterijima najisplativija, stoga je odlučeno kao u točki I. ove Odluke

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

UR BROJ: 411-01-15-014-MP-20
Zadar, 2. srpnja 2020. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
u postupku javne nabave

 

Usluga vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za  Projekt „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“ KK.06.1.1.09.0001

 
Naručitelj Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, Zadar, OIB: 42850342757, pokrenuo je postupak nabave za usluge vanjskog stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupaka javne nabave kao člana projektnog tima u okviru projekta „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“ te sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), nije obvezan primijeniti Zakon o javnoj nabavi za predmetnu nabavu.

Ovim putem pozivamo gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

 

1. OPĆI PODACI

1.1. Opći  podaci o naručitelju:
Naziv:  Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
OIB: 42850342757
Adresa: Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR
Telefon:  023/250-486
Telefaks: 023/250-596
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Internet adresa: www.icua.hr

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:
Kontakt osoba:  Marina Mustać, rukovoditeljica Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova
Telefon: 023/250-486        
Adresa elektroničke pošte: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.3. Opis projekta:

Naručitelj je sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“, referentni broj: KK.06.1.1.09.0001
Svrha projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine. Projektom će se osigurati obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA Zadar), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA Zadar kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu (nužni vanjski stručnjaci, promidžba i vidljivost). Provedbom projekta doprinijeti će se održivom turističkom i gospodarskom razvoju kroz valorizaciju kulturne baštine. Provedba projekta traje 32 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta iznosi 29.985.487,36 HRK od čega je 25.487.664,25 HRK osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 4.497.823,11 HRK financira prijavitelj projekta.

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. Evidencijski broj nabave prema Planu nabave: EV02-20

2.2.  Procijenjena vrijednost nabave: 159.200,00 kn (bez PDV-a)

2.3.  Opis i količina predmeta  nabave:
Predmet nabave je usluga vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za potrebe projekta „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“. Svrha projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine. Projektom će se osigurati obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA Zadar), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA Zadar kao i implementacija ostalih potrebnih
aktivnosti na projektu (nužni vanjski stručnjaci, promidžba i vidljivost). Provedbom projekta doprinijeti će se održivom turističkom i gospodarskom razvoju kroz valorizaciju kulturne baštine.. Sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave potrebno je pripremiti i provesti sljedeće postupke javne nabave:

1. Javna nabava izvođača građevinskih radova i radova rušenja bunkera
Infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu - građevinski radovi zaštite, obnove i revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra upisanog u registar kulturnih dobara RH, te radovi rušenja starog bunkera na čije mjesto će biti izgrađen paviljon.

2. Javna nabava usluga stručnog nadzora građevinskih i ostalih radova te usluga koordinatora zaštite u fazi izvođenja radova
Ova stavka uključuje usluge stručnog nadzora predviđenog u skladu s važećim lokalnim nacionalnim propisima te smjernicama koje se koriste u RH.

3. Javna nabava izvođača radova opremanja
Opremanje novih prostora Međunarodnog centra podvodne arheologije u Zadru (bivša crkva prizemlje, bivša crkva prvi kat, dormitorij, izložbeni paviljon, prijemna zgrada, bivši samostan).

4. Javna nabava voditelja projekta građenja
Ova stavka troška uključuje trošak Voditelja projekta građenja.

Usluge izrade dokumentacije za nadmetanje i provedba postupaka javne nabave uključuju i sljedeće:

Pripremu i provedbu cjelokupnog postupka za ex-ante provjeru planiranih postupaka javne nabave sukladno uvjetima i rokovima Ugovornog tijela, ako je primjenjivo;
postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, te nakon provedenog savjetovanja izrada izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, ako je primjenjivo;
suradnju s voditeljem projekta i ostalim članovima projektnog tima u svakodnevnoj komunikaciji i izradi novčanog tijeka projekta sukladno predviđenim aktivnostima;
izrada i revidiranje dokumentacije za nadmetanje za izbor izvođača gore navedenih radova i dobavljača opreme/usluga u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, uključujući razradu kriterija i sustava bodovanja u suradnji s Naručiteljem;
izrada svih tehničkih specifikacija za nabavu sve specijalizirane opreme na razini cijelog projekta, u suradnji s Naručiteljem i ostalim partnerima;
priprema odgovora, pojašnjenja i nadopuna dokumentacije za nadmetanje tijekom trajanja pojedinačnih nabava;
priprema odgovora, pojašnjenja i nadopuna na zahtjev nadležnog tijela te pripremu eventualne žalbe i prigovora na odluke nadležnog tijela;
provođenje postupaka nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi;
izmjene plana nabave sukladno obavijestima o manjoj izmjeni i realokacijama;
sudjelovanje u radu odbora za ocjenjivanje, priprema zapisnika o ocjeni ponuda, odluka o odabiru/odluke o poništenju postupka i pripremu odgovora na žalbu;
izrada ugovora o nabavi roba/radova/usluga s odabranim ponuditeljem sukladno uvjetima definiranim u dokumentaciji za nadmetanje;
administrativna kontrola realizacije ugovora o nabavi;
elektronsko arhiviranje dokumentacije iz postupaka nabave;
sudjelovanje na radionicama i/ili seminarima u organizaciji Ugovornog tijela i/ili Tijela za kontrolu koji će se organizirati kao dio podrške Ugovornog tijela i/ili Tijela za kontrolu tijekom provedbe;
izradu izvješća o provedenim postupcima nabave;
sudjelovanje i podrška Naručitelju i projektnim partnerima u postupcima financijske revizije projekta;
upozoravanje Naručitelja na obvezu mogućih sklapanja dodataka ugovoru, dostavu dodatnih jamstava ukoliko se ukaže potreba i sl;
obavljanje i svih drugih poslova koji mogu proizaći iz postupaka javne nabave

*Traženi Stručnjak bit će obvezan odrediti konačne postupke nabava radova/roba/usluga sukladno principima javne nabave te važećim zakonskim propisima

2.4.  Dokaz sposobnosti:

Osoba zadužena za izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupaka javne nabave mora zadovoljiti sljedeće uvjete:
završena visoka stručna sprema (VSS);
imati najmanje 1 godinu iskustva u pripremi dokumentacije za nadmetanje i provedbi postupaka javne nabave;
Kao dokaz Ponuditelj dostavlja životopis stručnjaka iz kojeg je vidljivo traženo iskustvo i diplomu/uvjerenje/potvrdu ili drugi odgovarajući dokument koji dokazuje traženu razinu obrazovanja

2.5.  Mjesto izvršenja usluga:

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar

2.6. Uvjeti nabave:

način izvršenja: ugovor.

 

3. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Naručitelj donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene u ovom Pozivu za dostavu ponude.
Ako su pristigle dvije ili više prihvatljivih ponuda s istom najnižom cijenom odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

 

4. SADRŽAJ PONUDE:
-  datum i broj ponude
-  naziv predmeta nabave
-  popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik ako je isti sastavni dio Poziva na dostavu ponuda
-  cijenu ponude bez PDV-a
-  PDV
-  ukupnu cijenu ponude s PDV-om
-  rok i mjesto isporuke roba, izvršenja usluga ili izvođenja radova
-  rok i način plaćanja
-  izjavu o nepromjenjivosti ponuđene cijene
-  ostalu potrebnu dokumentaciju ako je tražena u Pozivu na dostavu ponuda.

 

5. UPUTA O ISPRAVNOM NAČINU IZRADE PONUDE:
5.1.  Obrazac ponude - u slobodnoj formi dopisa, upisati ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuđača ili ovlaštene osobe za potpis ponude, opis usluge, cijenu, reference te ovjeriti dopis potpisom odgovorne osobe ili ovlaštenika i pečatom tvrtke ponuditelja.

5.2.  Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

5.3.  Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

5.4.  Traženi dokazi sposobnosti iz točke 2.4. ovog Poziva (preslika).

 

6. CIJENA PONUDE

Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama.
Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku. U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a , a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Cijene stavki i cijena ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

 

7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
S odabranim ponuditeljem se sklapa ugovor, a plaćanje se obavlja obročno, odnosno nakon uspješno izvršene svake pojedine nabave, temeljem dostavljenog izvješća o obavljenim uslugama i uredno ispostavljenog e- računa u roku od trideset (30) dana od dana dostave računa, na IBAN ponuditelja.

Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane gospodarskog subjekta.

 

8. NAČIN, DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDE
Ponuda se dostavlja elektroničkim putem (elektroničkom poštom) ili u papirnatom obliku. Ako se ponuda dostavlja u papirnatom obliku obvezno se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, s naznakom „NE OTVARAJ“ – naziv predmeta nabave – evidencijski broj nabave“. Na omotnici ponude mora biti naznačen naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka „ne otvaraj“.

Ukoliko se ponuda dostavlja elektroničkim putem (elektroničkom poštom) u predmetu pošte mora biti naznačen evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka – „ne otvaraj“, na adresu e pošte: : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu ili dopunu svoje ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Rok dostave ponude je 9. srpnja 2020. godine do 15h elektroničkom poštom, osobno ili zemaljskom poštom na adresu:

 

MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
 S naznakom
„Evidencijski broj nabave : EV02-20

Ponuda za nabavu usluga vanjskog stručnjaku pripremu i provedbu postupaka javne nabave za  Projekt „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru - ne  otvaraj“

ili na e-mail adresu ustanove: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

9. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: Usluga vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za  Projekt „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“
Kontakt osoba: Marina Mustać; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; 095/250 4863.
Obavijesti o rezultatima postupka nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju na dokaziv način.

 

 

S poštovanjem

Ravnatelj     
dr. sc. Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 182-01-3-010-MP-20
Zadar, 10. ožujka 2020.godine


Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ravnatelj donosi slijedeću:

ODLUKU
o odabiru ponuđača u postupku jednostavne nabave brodice za posebne namjene

 

1) Po provedenom postupku jednostavne nabave za novu Brodicu za posebne namjene: Znanstveno istraživački brod, CPV 34521000-5 odabire se ponuda Ponuditelja:
Allesta d.o.o. Mostarska 95, 31 000 Osijek OIB 70375501287
Ponuda broj: 20-16 od 12.02.2020. godine s ponuđenom cijenom od: neto 88.032,00 kn, odnosno 110.040,00 kn s PDV-om.
2) Nabava se realizira izdavanjem Narudžbenice.
3) Ova Odluka biti će dostavljena Ponuditelju i objavljena na mrežnim stranicama MCPA Zadar.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

MCPA Zadar u predmetnom postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti  nabave bez PDV-a 100.000,00 kn zaprimio je 3 ponude, za 3 različite brodice. Nakon pregleda i ocjene prikupljenih ponuda, sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da je ponuda Ponuditelja Allesta d.o.o. Mostarska 95, 31 000 Osijek OIB 70375501287 valjana, da u cijelosti ispunjava svrhu nabave i da je prema utvrđenim kriterijima najisplativija, stoga je odlučeno kao u točki I. ove Odluke

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 


 

 

Ur. broj: 166-01-3-008-MP-20
Zadar, 03. veljače 2020.godine

 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Temeljem odredbi članka 12. st. 1. tč. a) i članka 15. ZJN 2016., članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 14. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga MCPA Zadar ravnatelj Vam upućuje slijedeći:

POZIV
na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

 

1) Podaci o naručitelju:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar
OIB 42850342757; MB 02479184
2) Osobe zadužene za kontakt
Ravnatelj: dr.sc. Mladen Pešić
Rukovoditelj Odjela općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova: Marina Mustać
Tel: 023/250 486
Fax: 023/250 548
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3) Evidencijski broj nabave: EV13-20
4) Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznos 100.000,00 kn (slovima: stotisućakuna i 00 lipa)
5) Predmet nabave je nova Brodica za posebne namjene: Znanstveno istraživački brod, CPV 34521000-5.
6) Minimalne potrebne specifikacije:
- Tražena duljina brodice od 5,70 m do 6,00 m
- Upravljačka konzola: da
- Materijal izvedba tubusa: Hypalon
- Oprema: kaljužna pumpa, spremnik za gorivo, prednji spremnik za sidro, pramčano gazište, navigacijska svjetla, izvedena priprema sustava upravljanja.
7) Rok za dostavu ponuda: 06.03.2020. godine
8) Rok valjanosti ponude: 30 dana
9) Rok isporuke: do kraja lipnja 2020.
10) Način dostave ponuda: elektroničkim putem na mail adresu naručitelja: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
11) Kriterij za odabir biti će: rok isporuke, minimalna potrebna specifikacija te ekonomski najpovoljnija ponuda, temeljem cijene i kvalitete ponuđenog.

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

 


 

 

Ur. broj: 035-01-9-013-MP-20
Zadar, 20. siječnja 2020. godine


Temeljem odredbi članaka 24. – 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), članka 8. i 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (Ur. broj: 289-01-1-007-LB-18 od 27. ožujka 2018. g.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada (Ur. broj: 288-01-1-006-LB-18 od 27. ožujka 2018. g.) i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme (Ur. broj: 006-01-9-006-MP-20 objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 3/2020, od dana 08. siječnja 2020. g.), ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata za radno mjesto konzervator-restaurator - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto konzervator-restaurator – 1 izvršitelj/ica izabrana je: Z. V. iz Zadra.
II. Izabrana kandidatkinja iz točke I. ove Odluke sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju u Zadru Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
III. Kandidati/kandidatkinje koji nisu odabrani, a koji su sudjelovali u natječajnom postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju izabrane kandidatkinje. Uvid u dokumentaciju može se obaviti u Odjelu općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
IV. Ova Odluka biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru: www.icua.hr i oglasnoj ploči Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te dostavljena prijavljenim kandidatima čije prijave udovoljavaju uvjetima natječaja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Uz Suglasnost Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/19-01/0846, URBROJ: 532-06-02-02/6-19-02 od 10. prosinca 2020. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za povodnu arheologiju u Zadru objavio je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto konzervator-restaurator (U: 006-01-9-006-MP-20) dana 08. siječnja 2020. godine u ''Narodnim novinama'' broj 3/2020, na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru: www.icua.hr.


Po završetku roka za dostavu prijave na javni natječaj Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da su pristigle ukupno 3 (tri) prijave. Prijavu su podnijeli slijedeći kandidati/kandidatkinje: Z. V. iz Zadra, D. D. iz Zadra i E. Di R. iz Dubrovnika. Od prijavljenih kandidata/kandidatkinja, kandidatkinja Z. V. ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja te je njezina prijava potpuna i pravodobna, dok prijave kandidata D. D. te E. Di R. ne udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja te se time sukladno javnom natječaju ne smatraju prijavljenim kandidatima.
Kandidatkinja Z. V. obaviještena je o vremenu održavanja razgovora elektroničkom poštom dana 17. siječnja 2020. godine, a razgovori su održani dana 20. siječnja 2020. godine s početkom u 09:30 sati u prostorijama Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.
Kandidatkinja Z. V. svojim obrazovanjem i dosadašnjim radnim iskustvom zadovoljava uvjete i potrebe radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj. Također, ostavila je dojam ozbiljne i za rad zainteresirane osobe. Shodno navedenom, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donio je Odluku o izboru kandidatkinja kao u točki I. ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

PDF download

 

 


 

 

03. siječnja 2020. godine
Ur. broj: 006-01-9-006-MP-20


Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (URBROJ: 289-01-1-007-LB-18 od 28. ožujka 2018. godine) članaka 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", broj 128/17) te uz suglasnost Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/19-01/0846, URBROJ: 532-06-02-02/6-19-02 od 10. prosinca 2019. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru objavljuje

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

za radno mjesto: Konzervator-restaurator - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:
- završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- stručno zvanje konzervatora-restauratora,
- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima,
- znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- vozačka dozvola B kategorije.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
1. podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
1. životopis
2. presliku diplome
3. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
4. presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika i vozačke dozvole)
6. elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije: dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine
7. uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 6 mjeseci).


Na javnom natječaju ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Javni natječaj bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).
Kandidat/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave  ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru da kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća, a kandidati/kandidatkinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata.
Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravodobne, dužni su se odazvati na intervju (razgovor) od strane poslodavca o čijem održavanju će biti pravodobno obaviješteni.
Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su prije sklapanja ugovora o radu priložiti na uvid dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama''. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru, na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Za javni natječaj''.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku te putem službene internetske stranice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr), sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine",  broj 25/13, 85/15).

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

 


 

 

Ur. broj: 531-01-9-083-MP-19
Zadar, 3. svibnja 2019. godine


Temeljem odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 8. i 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (URBROJ: 289-01-1-007-LB-18 od 27. ožujka 2018. g.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada (URBROJ: 288-01-1-006-LB-18 od 27. ožujka 2018. g.)  i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme (URBROJ: 486-01-9-077-MP-19 objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 40/2019, od dana 19. travnja 2019. g.), ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata za radno mjesto konzervator-restaurator - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za radno mjesto konzervator-restaurator – 2 izvršitelja/ice izabrane su: K.I. iz Škabrnje i Z.V. iz Zadra.
II. Izabrane kandidatkinje sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju u Zadru Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
III. Ova Odluka bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar: www.icua.hr i oglasnoj ploči Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te dostavljena prijavljenim kandidatima.

 

O b r a z l o ž e n j e


Uz Suglasnost Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/19-01/0132, URBROJ: 532-06-02-02/3-19-02 od 04. travnja 2019. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za povodnu arheologiju u Zadru objavio je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto konzervator-restaurator (URBROJ: 486-01-9-077-MP-19) dana 19. travnja 2019. godine u ''Narodnim novinama'' broj 40/2019, na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru: www.icua.hr.


Po završetku roka za dostavu prijave na javni natječaj utvrđeno je da su pristigle ukupno 2 (dvije) prijave. Prijavu su podnijele slijedeće kandidatkinje: K.I. iz Škabrnje i Z.V. iz Zadra. Obje prijavljene kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te su im prijave potpune i pravodobne.
Kandidatkinje K.I. i Z.V. svojim obrazovanjem i dosadašnjim radnim iskustvom zadovoljavaju uvjete i potrebe radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj. Također, ostavile su dojam ozbiljnih i za rad zainteresiranih osoba. Shodno navedenom, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donio je Odluku o izboru kandidatkinja kao u točki I. ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

PDF download

 

 


 

 

18. travnja 2019. godine
Ur. broj: 487-01-9-078-MP-19


Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i  članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, a uz suglasnost Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/19-01/0132, URBROJ: 532-06-02-02/3-19-02 od 04. travnja 2019. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

za radno mjesto: Konzervator-restaurator - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

 

Stručni uvjeti:
- završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- stručno zvanje konzervatora-restauratora,
- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima,
- znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- vozačka dozvola B kategorije.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
1. životopis
2. presliku diplome
3. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
4. presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika i vozačke dozvole)
6. elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije: dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine
7. uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 6 mjeseci).


Na javnom natječaju ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Javni natječaj bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).
Kandidat/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.


Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave  ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća, a kandidati/kandidatkinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su prije sklapanja ugovora o radu priložiti na uvid dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama''. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru, na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Za javni natječaj''.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

PDF download

 

 

 


 

 

Ur. broj: 341-01-9-051-MP-19
Zadar, 22. ožujka 2019. godine


Temeljem odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 8. i 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme ur. broj: 270-01-9-046-MP-19, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 22/2019, (od dana 6. ožujka 2019. godine, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata/kandidatkinje za radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog -
1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

I. Između prijavljenih kandidata/kandidatkinja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog izabrana je: Maja Kaleb, magistra arheologije, Frana Supila 23, 23000 Zadar.
II. Izabrana kandidatkinja sklopiti će s MCPA Zadar Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci, sukladno članku 25. stavku 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017).
III. Kandidati/kandidatkinje koji nisu odabrani, a koji su sudjelovali u natječajnom postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju izabrane kandidatkinje.
Uvid u dokumentaciju može se obaviti u Odjelu općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova MCPA Zadar, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.
IV. Ova Odluka bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar www.icua.hr i oglasnoj ploči MCPA Zadar te dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

O b r a z l o ž e n j e

 

Uz Suglasnost Ministarstva kulture (KLASA: 112-01119-01/0064, URBROJ: 532-06-02-02/3-19-02 Od 18.veljače 2019.godine) ravnatelj MCPA Zadar objavio je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog (URBROJ: 270-01-9-046-MP-19) dana 6. ožujka 2019. godine u "Narodnim novinama" broj 22/2019, na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranici MCPA Zadar: www.icua.hr.
Po završetku roka za dostavu prijave utvrđeno je da su pristigle ukupno dvije prijave. Prijavu su podnijele slijedeće kandidatkinje: Maja Kaleb i Marina Šimičić. Povjerenstvo MCPA Zadar za otvaranje i razmatranje molbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te je sukladno tome utvrđeno da obje prijavljene kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te su im prijave potpune i pravodobne.
Kandidatkinje Maja Kaleb i Marina Šimičić obaviještene su o vremenu održavanja razgovora elektroničkom poštom dana 18. ožujka 2019. godine, a razgovori su održani dana 22. ožujka 2019. godine u prostorijama MCPA Zadar.
Nakon provedenih razgovora Povjerenstvo je sastavilo Zapisnik o provedenim razgovorima s navedenim kandidatkinjama. Ravnatelj MCPA Zadar donio je Odluku o izboru kandidata za predmetno radno mjesta čije kvalifikacije, radno iskustvo i specijalnosti rada najbolje udovoljavaju traženim uvjetima, opisu radnog mjesta i radnih zadataka.


Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati koji su pristupili razgovoru mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću MCPA Zadar, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku Od 15 dana Od dana dostave.

 

R a v n a t e lj:
Mladen Pešić

 

 


 

 

05. ožujka 2019. godine
Ur. broj: 270-01-9-046-MP-19


Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i  članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, a uz suglasnost Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/19-01/0064, URBROJ: 532-06-02-02/3-19-02 od 18. veljače 2019.) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

za radno mjesto: Konzervator arheolog/podvodni arheolog - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- stručno zvanje konzervatora arheologa/podvodnog arheologa,
- znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- vozačka dozvola B kategorije,
- plovidbena dozvola B kategorije,
- ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent,
- radno iskustvo godinu dana ili više u na istim ili sličnim poslovima.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
- podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
1.životopis
2. presliku diplome
3. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
4. presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrda o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke dozvole i plovidbene dozvole)
6. elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije: dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine
7. uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 6 mjeseci).


Na javnom natječaju ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Javni natječaj biti će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).
Kandidat/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.


Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave  ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća, a kandidati/kandidatkinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su prije sklapanja ugovora o radu priložiti na uvid dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama''. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru, na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Za javni natječaj''.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

 


 

 

Ur. broj: 1233-01-9-174-LB-18
Zadar, 12. prosinca 2018. godine


Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Odluke o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu Ministarstva kulture (KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02/1-18-06 od 19.11.2018. godine) te Javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" (Ur. broj: 1191-01-9-162-LB-18 od 28.11.2018. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi:

ODLUKU
o izboru kandidata

 

I.
1. Između kandidata prijavljenih na javni poziv za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" za radno mjesto diplomirani knjižničar 1 izvrištelj/ica - pripravnik izabrana je:

1. Edita Muftić, magistra informacijskih znanosti

O b r a z l o ž e n j e


Za radno mjesto diplomirani knjižničar/ka – pripravnik 1 izvrištelj/ica prijavile su se 2 kandidatkinje te su obje ispunjavale formalne uvjete natječaja. Nakon razmatranja zamolbi kandidatkinja, Povjerenstvo za otvaranje i razmatranje molbi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru predložilo je ravnatelju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru da se na pripravnički staž na radno mjesto diplomirani knjižničar – pripravnik primi navedena kandidatkinja.

 

II.
2. Između kandidata prijavljenih na javni poziv za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" za radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog – pripravnik izabrana je:

1. Franka Trcera, magistra arheologije

O b r a z l o ž e n j e


Za radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog – pripravnik 2 izvršitelja/ice prijavila su se 2 kandidata te su oba kandidata ispunjavala formalne uvjete natječaja. Nakon razmatranja zamolbi kandidata, Povjerenstvo za otvaranje i razmatranje molbi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru predložilo je ravnatelju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru da se na pripravnički staž na radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog – pripravnik primi navedena kandidatkinja. Drugi kandidat odustao je zbog pronalaska posla u međuvremenu.

3.  Između kandidata prijavljenih na javni poziv za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" za radno mjesto konzervator–restaurator - pripravnik izabrana je:

1.  Lea Blažeka, magistra restauracije i konzervacije

O b r a z l o ž e n j e


Za radno mjesto konzervator-restaurator – pripravnik 1 izvršitelj/ica prijavila su se 4 kandidata od kojih je jedna kandidatkinja odustala od prijave na natječaj, a ostala 3 kandidata ispunjavala su formalne uvjete natječaja. Nakon razmatranja zamolbi kandidata, Povjerenstvo za otvaranje i razmatranje molbi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru predložilo je ravnatelju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru da se na pripravnički staž na radno mjesto konzervator-restaurator – pripravnik primi navedena kandidatkinja.

 

II.
Za odabrane kandidate Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru uputiti će Zahtjeve za obavljanje pripravničkog staža putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva", a ugovor o radu na određeno za obavljanje pripravničkog staža sklopiti će se po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

III.
Ova Odluka biti će objavljena na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr) kao obavijest o rezultatima natječaja i stupa na snagu danom donošenja.

 

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 

 


 

 

Ur. broj: 1224-01-9-170-LB-18
Zadar, 12. prosinca 2018. godine


Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Odluke o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu Ministarstva kulture (KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02/1-18-06 od 19.11.2018. godine) te Javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" (Ur. broj: 1191-01-9-162-LB-18 od 28.11.2018. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi:

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva

 

I. Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ''Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva'' - za radno mjesto konzervator-restaurator – pripravnik – 1 izvršitelj/ica.

II. U Povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenuju se:

    1. Antonija Jozić, dipl. ing.
    2. Mladen Pešić, dipl. arh.
    3. Martina Ćurković Madiraca, mag. art.
    4. Ivana Pejaković, spec. admin. publ.

III. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva obavlja sljedeće poslove:
    - utvrđuje pravodobnost i potpunost pristiglih prijava
    - tvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem
    - provodi razgovore za posao s kandidatima i
    - podnosi Zapisnik o provedenom postupku uz koji se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedenih razgovora s kandidatima.

IV. Ova odluka biti će objavljena na Oglasnoj ploči Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru i na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr) i stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 

 


 

 

Ur. broj: 1225-01-9-171-LB-18
Zadar, 12. prosinca 2018. godine


Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Odluke o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu Ministarstva kulture (KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02/1-18-06 od 19.11.2018. godine) te Javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" (Ur. broj: 1191-01-9-162-LB-18 od 28.11.2018. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi:

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva

 

I. Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ''Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva'' - za radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog – pripravnik – 2 izvršitelja/ice.

II. U Povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenuju se:

    1. Doc. dr. sc. Luka Bekić, ravnatelj
    2. Mladen Pešić, dipl. arh.
    3. Roko Surić, mag. archeol.
    4. Ivana Pejaković, spec. admin. publ.

III. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva obavlja sljedeće poslove:
    - utvrđuje pravodobnost i potpunost pristiglih prijava
    - tvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem
    - provodi razgovore za posao s kandidatima i
    - podnosi Zapisnik o provedenom postupku uz koji se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedenih razgovora s kandidatima.

IV. Ova odluka biti će objavljena na Oglasnoj ploči Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru i na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr) i stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 

 


 

 

Ur. broj: 1226-01-9-172-LB-18
Zadar, 12. prosinca 2018. godine


Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Odluke o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu Ministarstva kulture (KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02/1-18-06 od 19.11.2018. godine) te Javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" (Ur. broj: 1191-01-9-162-LB-18 od 28.11.2018. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi:

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva

 

I. Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ''Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva'' - za radno mjesto diplomirani knjižničar – pripravnik – 1 izvršitelj/ica.

II. U Povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenuju se:

    1. Doc. dr. sc. Luka Bekić, ravnatelj
    2. Mladen Pešić, dipl. arh.
    3. Roko Surić, mag. archeol.
    4. Ivana Pejaković, spec. admin. publ.

III. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva obavlja sljedeće poslove:
    - utvrđuje pravodobnost i potpunost pristiglih prijava
    - tvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem
    - provodi razgovore za posao s kandidatima i
    - podnosi Zapisnik o provedenom postupku uz koji se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedenih razgovora s kandidatima.

IV. Ova odluka biti će objavljena na Oglasnoj ploči Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru i na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr) i stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 

 


 

 

27. studenog 2018. godine
Ur. broj: 1191-01-9-162-LB-18


Na temelju članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te Odluci o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu Ministarstva kulture (KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02/1-18-06 od 19. studenog 2018.) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"

 

1) Konzervator arheolog/podvodni arheolog - pripravnik - 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Stručni uvjeti:
 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 - znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),

 - poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
 - vozačka dozvola B kategorije,
 - plovidbena dozvola B kategorije (prednost),
 - ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent (prednost).

 


2) Konzervator - restaurator - pripravnik - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Stručni uvjeti:
 - završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 - znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
   vozačka dozvola B kategorije.

 

3) Diplomirani knjižničar - pripravnik - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Stručni uvjeti:
 - završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili
 - završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja,
 -  poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (Word, Excel, Internet).


U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 - podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
1.    životopis
2.    dokaz o završenom visokoškolskom obrazovanju (presliku diplome),
3.    dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice),
4.    dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke i/ili plovidbene dozvola)
5.    elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije,
6.    potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih,
7.    uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 30 dana).


Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Javni poziv biti će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).
Kandidat/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.


Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave  ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:  https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća, a kandidati/kandidatkinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su prije sklapanja ugovora o radu priložiti na uvid dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru, na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Javni poziv za prijem pripravnika".
Za osobe koje budu odabrane Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru podnijeti će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinaciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

R a v n a t e lj
Doc. dr. sc. Luka Bekić

 

 


 

 

Zadar, 12. listopada 2018. godine


Upravno vijeće Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, UNESCO-ov Centar II kategorije temeljem članaka 14., 15. i 16. Statuta MCPA Zadar, članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 5. Uredbe o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (“Narodne novine“ broj 33/08) i Odluke Upravnog Vijeća Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donesene na 13. sjednici Upravnog vijeća održane dana 27. ožujka 2018. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

 

Za ravnatelja/icu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
-    završen diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
-    priznato stručno radno iskustvo na području zaštite kulturne baštine
-    aktivno znanje najmanje jednoga stranog jezika
-    posjeduje stručne, radne i organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje Centra.

 

Prijavi se prilaže:
1.    životopis,
2.    dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
3.    elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
4.    preslik osobne iskaznice ili domovnice,
5.    izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
6.    uvjerenje o poznavanju stranog/stranih jezika,
7.    prijedlog četverogodišnjeg programa rada MCPA Zadar.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (’Narodne novine’ broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno članku 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, ravnatelja/icu imenuje ministar nadležan za kulturu na prijedlog predsjednika Upravnog Vijeća Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, u dogovoru s glavnim direktorom UNESCO-a na razdoblje od 4 godine i može ponovno biti imenovan.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja u službeno glasilu RH: “Narodne novine” i u jednom dnevnom glasilu koji izlazi na cijelom području Republike Hrvatske.
Na natječaj se mogu javiti pod ravnopravnim uvjetima, osobe oba spola.
Molbe za natječaj treba dostaviti na hrvatskom jeziku i jednom od radnih jezika UNESCO-a (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski).

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave se podnose pisanim putem na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1
23 000 Zadar, s naznakom: 'Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati'

 

 


 

 

Ur. broj: 351-01-9-074-LB-18
Zadar, 19. travnja 2018. godine


Temeljem odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 8. i 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci Urbroj: 290-01-9-059-LB-18, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 30/2018, od dana 30. ožujka 2018. godine, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata za radno mjesto Suradnik konzervatora-restauratora na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci – 2 izvršitelja/ice

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na radno mjesto Suradnik konzervatora-restauratora - 2 izvršitelja/ice izabrane su: Šimičić Marina, diplomirani arheolog i profesor geografije (zemljopisa), Ivana Gundulića 4G, 23000 Zadar i Vrgoč Zdenka, magistra arheologije, Tome Maretića 4, 23000 Zadar.
II. Navedene će sklopiti s MCPA Zadar Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
III. Ova Odluka biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar: www.icua.hr i oglasnoj ploči MCPA Zadar te dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

O b r a z l o ž e n j e

 

Povjerenstvo Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za otvaranje i razmatranje molbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te je sukladno tome utvrđeno da četiri kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja čije su prijave potpune i pravodobne.
Kandidatkinje su obaviještene o vremenu održavanja razgovora elektroničkom poštom 12. travnja 2018. godine, a razgovori su održani 16. travnja 2018. godine s početkom u 9:00 sati, abecednim redom kako slijedi: Grga Aida, Ivković Kristina, Šimičić Marina i Vrgoč Zdenka.
Nakon provedenih razgovora Povjerenstvo je dostavilo ravnatelju MCPA Zadar Zapisnik o provedenim razgovorima s navedenim kandidatkinjama. Ravnatelj MCPA Zadar donio je Odluku o izboru kandidata za predmetna radna mjesta čije kvalifikacije, radno iskustvo i specijalnosti rada najbolje udovoljavaju traženim uvjetima, opisu radnog mjesta i radnih zadataka.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati koji su pristupili razgovoru mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću MCPA Zadar, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 350-01-9-073-LB-18
Zadar, 19. travnja 2018. godine

 

Temeljem odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 8. i 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme Urbroj: 290-01-9-059-LB-18, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 30/2018, od dana 30. ožujka 2018. godine, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata za radno mjesto Suradnik konzervatora arheolog/podvodni arheolog - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na radno mjesto Suradnik konzervatora arheolog/podvodni arheolog izabrana je: Maja Kaleb, magistra arheologije, Frana Supila 23, 23000 Zadar.
II. Navedena će sklopiti s MCPA Zadar Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
III. Ova Odluka biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar: www.icua.hr i oglasnoj ploči MCPA Zadar te dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

O b r a z l o ž e n j e

 

Povjerenstvo MCPA Zadar za otvaranje i razmatranje molbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te je sukladno tome utvrđeno da dvije kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja čije su prijave potpune i pravodobne.

Kandidatkinje Maja Kaleb i Marina Šimičić obaviještene su o vremenu održavanja razgovora elektroničkom poštom dana 12. travnja 2018. godine, a razgovori su održani dana 16. travnja 2018. godine.
Nakon provedenih razgovora Povjerenstvo je dostavilo ravnatelju MCPA Zadar Zapisnik o provedenim razgovorima s navedenim kandidatkinjama. Ravnatelj MCPA Zadar donio je Odluku o izboru kandidata za predmetno radno mjesta čije kvalifikacije, radno iskustvo i specijalnosti rada najbolje udovoljavaju traženim uvjetima, opisu radnog mjesta i radnih zadataka.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati koji su pristupili razgovoru mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću MCPA Zadar, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 348-01-9-072-LB-18
Zadar, 12. travnja 2018. godine

 

Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora (NN 128/17), ravnatelj MCPA Zadar donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja


I. Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za primanje u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za radna mjesta Suradnik konzervatora arheolog/podvodni arheolog – 1 izvršitelj/ica i Suradnik konzervatora-restauratora – 2 izvršitelja/ice.

II. U Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja imenuju se:

1. Mladen Pešić, dipl. arh., Rukovoditelj Odjela edukacije i dokumentacije
2. Antonija Jozić, dipl. ing. kem. teh., Rukovoditelj Odjela restauracije i konzervacije
3. Ivana Pejaković, spec. admin. publ., Tajnica ustanove

III. Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:
- utvrđuje pravodobnost i potpunost pristiglih prijava
- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem
- provodi razgovore za posao s kandidatima i
- podnosi Zapisnik o provedenom postupku uz koji se prilaže rang lista kandidata, s
obzirom na rezultate provedenih razgovora s kandidatima.

IV. Ova odluka objaviti će se na Oglasnoj ploči MCPA Zadar i na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar (www.icua.hr) i stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 290-01-9-059-LB-18

28. ožujka 2018. godine

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar (OIB: 42850342757, MB: 02479184) na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) dana 30.3.2018. godine objavljuje 

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na određeno vrijeme

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

 1) Suradnik konzervatora arheolog/podvodni arheolog - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

 Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- vozačka dozvola B kategorije,
- plovidbena dozvola B kategorije,
- ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent,
- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima.

 

2) Suradnik konzervatora - restauratora - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

 Stručni uvjeti: 

- završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- vozačka dozvola B kategorije.
- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima.

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, u Narodnim novinama te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju (www.icua.hr).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Kandidati uz pisanu zamolbu dostavljaju i:
1. životopis,
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u struci: presliku radne knjižice; ili potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika rješenja o prijemu u državnu službu – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o djelu iz kojeg je vidljiv opis poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova,
4. dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice),
5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke i/ili plovidbene dozvola)
6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja ugovora o radu dužni dostaviti na uvid izvornike dokumenata. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u 'Narodnim novinama', na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Natječaj za primanje u radni odnos".
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 129-01-9-025-LB-18
Zadar, 12. veljače 2018. godine

 

 

Temeljem odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme Urbroj: 016-01-9-006-LB-18, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 6/2018, od dana 17. siječnja 2018. godine, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju, Zadar (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata za radno mjesto Konzervator-restaurator

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Konzervator-restaurator izabrana je Anita Jelić, dipl.ing.preh.teh., Franje Petrića 1e, 23000 Zadar.
II. Navedena će sklopiti s MCPA Zadar Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci, sukladno članku 25. stavku 2 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017).
III. Ova Odluka biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar: www.icua.hr i oglasnoj ploči MCPA Zadar te dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

 

O b r a z l o ž e n j e 

Povjerenstvo Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za otvaranje i razmatranje molbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te je sukladno tome utvrđeno da četiri kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja čije su prijave potpune i pravodobne. Dvije osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili koje nisu ispunjavale formalne uvjete iz javnog natječaja obaviještene su elektroničkom poštom da se ne smatraju kandidatima u postupku.

Kandidati su obaviješteni o vremenu održavanja razgovora elektroničkom poštom dana 2. veljače 2018. godine, a razgovori su se održali dana 12. veljače 2018. godine.

Na temelju rezultata provedenih razgovora koji su se sastojali od 8 jednakih unaprijed utvrđenih pitanja u smislu utvrđivanja vještina, sposobnosti, interesa i profesionalnih ciljeva kandidata za predmetno radno mjesto te rezultata ostvarenih u njihovom dosadašnjem radu Povjerenstvo je dostavilo ravnatelju MCPA Zadar Zapisnik o provedenom postupku javnog natječaja, zajedno s utvrđenom rang listom kandidata/kinja, na kojoj je Anita Jelić ostvarila najveći ukupni broj bodova, te je predložena ravnatelju MCPA Zadar za prijam na predmetno radno mjesto. Svako pitanje nosilo je 5 bodova, a makimalan broj bodova iznosio je 40.

Odabrana kandidatkinja Anita Jelić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, smjera biokemijsko inženjerstvo, na razgovoru za posao ostvarila je ukupno 39 bodova. Kandidatkinja ima stručno zvanje konzervator-restaurator za užu specijalnost-arheološki materijal, 7 godina i 7 mjeseci radnog iskustva na istim i sličnim poslovima, uspješno je završila stručno usavršavanje u trajanju od 30 dana na Institutu Romisch-Germanisches Zentralmuseum, za konzervaciju arheoloških nalaza od mokrog drva te je stekla iskustvo u čišćenju osjetljivih drvenih predmeta i naučila posebne vještine procjene stanja arheološkog drva. Osim drva ima iskustva u konzervatorsko restauratorskim radovima na nalazima od keramike i metala. Uz navedene specijalnosti objavila je 7 stručnih članaka s područja konzervacije i restauracije, posjeduje iskustvo u pisanju stručnih izvješća, kao mentor je održala ukupno 3 tečaja konzervacije i restauracije u ukupnom trajanju od 60 radnih dana i bila voditelj stručne prakse studenata diplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti smjera konzervatorski i muzejsko-galerijski. Radila je na 25 projekata na području konzervatorsko-restauratorske obrade organskog materijala s vlastitim učešćem većim od 50% te još sudjelovala na 7 projekata s vlastitim učešćem manjim od 50%. Kandidatkinja je završila dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje na Sveučilištu u Zadru i informatička obrazovanja na raznim područjima. Kontinuirano aktivno stručno usavršavanje izdvaja izabranu kandidatkinju od drugih prijavljenih kandidata.

 

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati koji su pristupili razgovoru mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću MCPA Zadar, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 128-01- 9-024- LB-18
Zadar, 12. veljače 2018. godine

 

 

Temeljem odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme Urbroj: 016-01-9-006-LB-18, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 6/2018, od dana 17. siječnja 2018. godine, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju, Zadar (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata za radno mjesto Konzervator arheolog/podvodni arheolog 

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Konzervator arheolog/podvodni arheolog izabran je: Roko Surić, mag. arheologije iz Privlake.

II. Navedeni će sklopiti s MCPA Zadar Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci, sukladno članku 25. stavku 2 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017).

III. Ova Odluka biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar: www.icua.hr i oglasnoj ploči MCPA Zadar te dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

 

O b r a z l o ž e n j e 

Povjerenstvo MCPA Zadar za otvaranje i razmatranje molbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te je sukladno tome utvrđeno da dva kandidata ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja čije su prijave potpune i pravodobne.

Kandidati Roko Surić i Marina Šimičić obaviješteni su o vremenu održavanja razgovora elektroničkom poštom dana 2. veljače 2018. godine, a razgovori su se održali dana 12. veljače 2018. godine.

Na temelju rezultata provedenih razgovora koji su se sastojali od 9 jednakih unaprijed utvrđenih pitanja u smislu utvrđivanja vještina, sposobnosti, interesa i profesionalnih ciljeva kandidata za predmetno radno mjesto te rezultata ostvarenih u njihovom dosadašnjem radu Povjerenstvo je dostavilo ravnatelju MCPA Zadar Zapisnik o provedenom postupku javnog natječaja, zajedno s utvrđenom rang listom kandidata/kinja, na kojoj je Roko Surić ostvario najveći ukupni broj bodova, te je predložen ravnatelju MCPA Zadar za prijam na predmetno radno mjesto. Svako pitanje nosilo je 5 bodova, a makimalan broj bodova iznosio je 45.

Odabrani kanidat Roko Surić, magistar arheologije, na razgovoru je ostvario ukupno 43 boda. Kandidat ima stručno zvanje konzervatora arheologa, 4 godine i 2 mjeseca radnog iskustva na istim i sličnim poslovima, položen ronilački tečaj prema standardima NAUI Asocijacije, certfikat NAUI Master Scuba Diver (ekvivalent R3), dozvolu za voditelja brodice za B kategoriju brodica, objavljenih 14 stručnih i znanstvenih radova, iskustvo u pisanju izvještaja o provedenim arheološkim istraživanjima. Uz navedeno autor je i koautor ukupno 7 izložbi te ima 3 mjeseca i 15 dana iskustva u stručnom vodstvu posjetitelja, iskustvo u održavanju međunarodnih predavanja, posjeduje stručne informatičke vještine izrade fotogrametrijskih i 3D modela. U svom radnom iskustvu sudjelovao je u izradi prijava za europske i međunarodne fondove. Njegova znanja i vještine izdvajaju ga od ostalih kandidata te kao takav najbolje udovoljava traženim kvalifikacijama za predmetno radno mjesto.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke kandidati koji su pristupili razgovoru mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću MCPA Zadar, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.

  

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 103-01- 9-019- LB-18

Zadar, 31. siječnja 2018. godine


Temeljem članaka 11. i 13. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članka 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora (NN 128/17), članka 8. stavka 4., članka 9. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) Ravnatelj MCPA Zadar donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja

 

I. Ovom odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Konzervator arheolog/podvodni arheolog i Konzervator - restaurator.

II. U Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja imenuju se:
1. Mladen Pešić, dipl. arh., Rukovoditelj Odjela edukacije i dokumentacije
2. Antonija Jozić, dipl. ing. kem. teh., Rukovoditelj Odjela restauracije i konzervacije
3. Ivana Pejaković, spec. admin. publ., Tajnica ustanove

III. Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:
- utvrđuje pravodobnost i potpunost pristiglih prijava
- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem
- provodi provjeru znanja i sposobnosti za kandidate s liste poziva
- provodi postupak provjere vjerostojnosti navedenih kompetencija i
- podnosi Zapisnik o provedenom postupku uz koji se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

IV. Ova odluka objaviti će se na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici MCPA (Icua.hr) i stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 104-01- 9-020- LB-18
Zadar, 2. veljače 2018. godine


Temeljem članka 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja daje sljedeću

OBAVIJEST
o prethodnoj provjeri radnog iskustva i sposobnosti kandidata

 

I. Prethodna provjera radnog iskustva i sposobnosti kandidata prijavljenih na Natječaj za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta Konzervator arheolog/podvodni arheolog i Konzervator - restaurator objavljenog u Narodnim novinama dana 17. siječnja 2018. godine održati će se dana 12. veljače 2018. godine (ponedjeljak) u prostorijama Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar.


II. Provjera radnog iskustva i sposobnosti kandidata provodi se nakon provedenog javnog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. Prethodnoj provjeri radnog iskustva i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a o istom će biti pozvani putem elektroničke pošte.


III. Rezultati će se objaviti nakon što se provede prethodna provjera radnog iskustva i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.


IV. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na razgovor abecednim redom kako slijedi:
1. Jelić Anita 09:30h
2. Surić Roko 10:00h
3. Šimičić Marina 10:30h
4. Uglešić Petra 11:00h
5. Vrgoč Zdenka 11:30h


V. Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja navedeni su abecednim redom:
1. Glumac Andrea
2. Šuvar Duje


VI. Ova Obavijest objaviti će se na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici MCPA
(www.icua.hr) i stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


  

Ur.broj: 016-01-9-006-LB-18
Zadar, 15. siječnja 2018. godine

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar (OIB: 42850342757, MB: 02479184) na temelju čl. 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) objavljuje 

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

1) Konzervator arheolog/podvodni arheolog - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

- stručno zvanje konzervatora arheologa/podvodnog arheologa,

- znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),

- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,

- vozačka dozvola B kategorije,

- plovidbena dozvola B kategorije,

- ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent,

- radno iskustvo godinu dana ili više u arheologiji.

 

2) Konzervator - restaurator - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

- završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

- stručno zvanje konzervatora restauratora,

- znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),

- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,

- vozačka dozvola B kategorije.

- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima.

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, u Narodnim novinama te na web-stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju (www.icua.hr).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Kandidati uz pisanu zamolbu dostavljaju i;
1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u struci: presliku radne knjižice; ili potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika rješenja o prijemu u državnu službu – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o djelu iz kojeg je vidljiv opis poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova,
4. dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice),
5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke i/ili plovidbene dozvola)
6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja ugovora o radu dužni dostaviti na uvid izvornike dokumenata. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Natječaj za primanje u radni odnos".
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 

 Plan programskih aktivnosti 2019.

• 
Plan redovna djelatnost 2019.-2021.
• Plan nabave 2019.
• 
Tablice uz obvezne Bilješke 31.12.2018.
Bilješke uz fin.izvještaje 31.12.2018.
Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2018.
Rebalans Plan prihoda i rashoda 2018. - 2020.
Rebalans Plan nabave 2018.
 Rebalans Plana nabave 2017. godine
• 
Godišnje izvješće ZPPI 2017.
• Financijski izvještaji 01.01. - 31.12.2017
• 
Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2017.
Plan nabave 2017.
Izjava - Sprječavanje sukoba interesa
MCPA Interni pravilnik o nabavi do 200.000 kn i 500.000 kn
Statističko izvješće - Javna nabava 2016.
Statističko izvješće - Javna nabava 2013 - 2016
Pravilnik o arhiviranju
Prijedlog financijskog plana proracuna 2015
Prijedlog financijskog plana proracuna 2015
Prijedlog Financijskog plana Redovna djelatnost 2015 - 2017
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Statut međunarodnog centra za podvodnu arheologiju
Strateski plan ustanove
Procedura naplate prihoda
Rebalans Plana nabave 2016.