Home Notice board
PDF Print E-mail

  

Ur.broj: 016-01-9-006-LB-18
Zadar, 15. siječnja 2018. godine

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar (OIB: 42850342757, MB: 02479184) na temelju čl. 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) objavljuje 

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

1) Konzervator arheolog/podvodni arheolog - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

- stručno zvanje konzervatora arheologa/podvodnog arheologa,

- znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),

- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,

- vozačka dozvola B kategorije,

- plovidbena dozvola B kategorije,

- ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent,

- radno iskustvo godinu dana ili više u arheologiji.

 

2) Konzervator - restaurator - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

- završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

- stručno zvanje konzervatora restauratora,

- znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),

- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,

- vozačka dozvola B kategorije.

- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima.

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, u Narodnim novinama te na web-stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju (www.icua.hr).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Kandidati uz pisanu zamolbu dostavljaju i;
1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u struci: presliku radne knjižice; ili potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika rješenja o prijemu u državnu službu – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o djelu iz kojeg je vidljiv opis poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova,
4. dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice),
5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke i/ili plovidbene dozvola)
6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja ugovora o radu dužni dostaviti na uvid izvornike dokumenata. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Natječaj za primanje u radni odnos".
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


  

Ur.broj: 915-01-9-066-LB-17
Zadar, 20.prosinca 2017. godine

Temeljem odredbi članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.24/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 18.10.2017. godine i Zapisnika o otvaranju i razmatranju molbi za primanje u radni odnos, Povjerenstvo Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za otvaranje i razmatranje molbi donosi slijedeću

O D L U K U
o djelomičnom poništenju natječaja

 

I. Međunarodni centar za podvodnu arheologiju raspisao je javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnim mjestima: tajnik/ca ustanove, konzervator arheolog/podvodni arheolog i konzervator-restaurator. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 102 od 18. listopada 2017. godine. Po provedenom javnom natječaju pristigle su žalbe na Odluke o izboru kandidata za primanje u radni odnos na radnim mjestima konzervator arheolog/podvodni arheolog i konzervator-restaurator.

II. Temeljem pristiglih žalbi poništava se dio natječaja za primanje u radni odnos na radna mjesta konzervator arheolog/podvodni arheolog i konzervator-restaurator.

III. Međunarodni centar za podvodnu arheologiju raspisati će novi javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnim mjestima: konzervator arheolog/podvodni arheolog i konzervator-restaurator.

IV. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


  

Ur.broj: 811-01-9-058-LB-17
Zadar, 16. studeni 2017. godine

Temeljem odredbi članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.24/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 18.10.2017. godine i Zapisnika o otvaranju i razmatranju molbi za primanje u radni odnos, Povjerenstvo Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za otvaranje i razmatranje molbi donosi slijedeću 

O D L U K U
o izboru kandidata za radno mjesto Tajnik/ca ustanove

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Tajnik/ca ustanove izabrana je:

Ivana Pejakovićstruč.spec.admin.publ., Andrije Hebranga 21, 23000 Zadar.

II. Ivana Pejaković sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kojim će se regulirati

međusobna prava i obveze.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem objavljenog Natječaja proveden je postupak odabira kandidata, razmotrene su sve pristigle prijave, životopisi i dokumentacija. Povjerenstvo

za odabir kandidata utvrdilo je da od pravovremeno zaprimljenih 11 (jedanaest) molbi i 1 (jedne) pristigle nakon natječajem utvrđenog roka,

tri udovoljavaju uvjetima natječaja. Kao što je utvrđeno Zapisnikom tri kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja pozvati su na razgovor,

kako slijedi: Toni Sikirić, Andrea Reljić i Ivana Pejaković.

Nakon provedenih razgovora sa navedenim kandidatima odabrana je kandidatkinja čije kvalifikacije, iskustvo i specijalnosti rada udovoljavaju

traženim uvjetima, opisu radnog mjesta i radnih zadataka. Po provedenom postupku Povjerenstvo je donijelo Odluku o izboru.

Sa imenovanom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od šest (6) mjeseci.

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba, pisanim putem u roku od 15 dana od donošenja.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


  

Ur.broj: 811-01-9-058-LB-17
Zadar, 16. studeni 2017. godine

Temeljem odredbi članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.24/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 18.10.2017. godine i Zapisnika o otvaranju i razmatranju molbi za primanje u radni odnos, Povjerenstvo Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za otvaranje i razmatranje molbi donosi slijedeću 

O D L U K U
o izboru kandidata za radno mjesto Konzervator arheolog/podvodni arheolog

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Konzervator arheolog/podvodni arheolog izabran je:

Roko Surić, mag. arheologije., Jurja Dalmatinca 18, 23233 Privlaka.

II. Roko Surić sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem objavljenog Natječaja proveden je postupak odabira kandidata, razmotrene su sve pristigle prijave, životopisi i dokumentacija.

Povjerenstvo za odabir kandidata utvrdilo je da od pravovremeno zaprimljene 3 (tri) molbe, dvije udovoljavaju uvjetima natječaja i 1 (jedna) je

nepotpuna. Kao što je utvrđeno Zapisnikom dva kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja pozvati su na razgovor,

kako slijedi: Roko Surić i Marina Šimičić. Nakon provedenih razgovora sa navedenim kandidatima odabran je kandidat čije kvalifikacije,

iskustvo i specijalnosti rada udovoljavaju traženim uvjetima, opisu radnog mjesta i radnih zadataka. Po provedenom postupku

Povjerenstvo je donijelo Odluku o izboru.

Sa imenovanim kandidatom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od šest (6) mjeseci.

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba, pisanim putem u roku od 15 dana od donošenja.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur.broj: 812-01-9-059-LB-17
Zadar, 16. studeni 2017. godine

 

Temeljem odredbi članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.24/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 18.10.2017. godine i Zapisnika o otvaranju i razmatranju molbi za primanje u radni odnos, Povjerenstvo Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za otvaranje i razmatranje molbi donosi slijedeću 

O D L U K U
o izboru kandidata za radno mjesto Konzervator - Restaurator


I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Konzervator - Restaurator izabrana je:

Zdenka Vrgoč, mag. arheologije, Tome Maretića 4, 23000 Zadar.

II. Zdenka Vrgoč sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem objavljenog Natječaja proveden je postupak odabira kandidata, razmotrene su sve pristigle prijave, životopisi i dokumentacija.

Povjerenstvo za odabir kandidata utvrdilo je da od pravovremeno zaprimljenih 5 (pet) molbi, 3 (tri) udovoljavaju uvjetima natječaja

i 2 (dvije) su neprikladne, odnosno ne udovoljavaju uvjetima Natječaja. Kao što je utvrđeno Zapisnikom tri kandidatkinje koji udovoljavaju uvjetima

natječaja pozvane su na razgovor, kako slijedi: Marina Šimičić, Anita Jelić i Zdenka Vrgoč. Nakon provedenih razgovora sa navedenim

kandidatkinjama odabrana je kandidatkinja čije kvalifikacije najbolje udovoljavaju traženim uvjetima, opisu radnog mjesta i radnih zadataka.

Po provedenom postupku Povjerenstvo je donijelo Odluku o izboru.

Sa imenovanom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od šest (6) mjeseci.

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba, pisanim putem u roku od 15 dana od donošenja.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


    

Ur.broj: 789-01-9-055-LB-17
Zadar, 06. studenog 2017. godine

ZAPISNIK
o otvaranju i razmatranju molbi za primanje u radni odnos

 

Temeljem odredbi članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.24/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 18.10.2017. godine povjerenstvo u sastavu: Luka Bekić, Mladen Pešić, Martina Ćurković Madiraca i Marina Mustać otvorilo je i razmotrilo pravovremeno zaprimljene molbe za primanje u radni odnos.

Za radno mjesto:

1) Konzervator arheolog/podvodni arheolog – pravovremeno su zaprimljene 3 (tri) molbe; od čega dvije valjane i jedna neprikladna, odnosno nepotpuna. Dva kandidata koji su dostavili valjane molbe biti će pozvani razgovor.

2) Konzervator – Restaurator – pravovremeno je zaprimljeno 5 (pet) molbi; od čega tri valjane i dvije neprikladne, odnosno nepotpune. Tri kandidata koji su dostavili valjane molbe biti će pozvani razgovor.

3) Tajnik/ca ustanove - pravovremeno je zaprimljeno 11 (jedanaest) molbi; od čega tri valjane i sve ostale tj. osam neprikladnih, odnosno nepotpunih. Tri kandidata koji su dostavili valjane molbe biti će pozvani razgovor.

Razgovori će se održati u četvrtak 16.11.2017. godine s početkom u 10:00 h, prema dogovorenom rasporedu. Na razgovor su pozvani (abecednim redom):

Jelić Anita

Pejaković Ivana

Reljić Andrea

Sikirić Toni

Surić Roko

Šimičić Marina

Vrgoč Zdenka

Zapisnik se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju (www.icua.hr)

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


 

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar (OIB: 42850342757, MB: 02479184) na temelju čl. 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17) objavljuje

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:


1) Konzervator arheolog/podvodni arheolog - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj      djelatnosti i visokom obrazovanju,
- stručno zvanje konzervatora arheologa/podvodnog arheologa,
- znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- vozačka dozvola B kategorije,
- plovidbena dozvola B kategorije,
- ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent,
- radno iskustvo godinu dana ili više u arheologiji.

 

 2) Konzervator - restaurator - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- stručno zvanje konzervatora restauratora,
- znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- vozačka dozvola B kategorije.
- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima,

 

3) Tajnik/ca ustanove - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij - prava, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj  djelatnosti i visokom obrazovanju,
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (Word, Excel, Internet),
- aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski)
- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima,
- iskustvo u međunarodnim kontaktima.

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, u Narodnim novinama te na web-stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju (www.icua.hr).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Kandidati uz pisanu zamolbu dostavljaju i;
1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u struci: presliku radne knjižice; ili potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika rješenja o prijemu u državnu službu – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o djelu iz kojeg je vidljiv opis poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova,
4. dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice),
5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke i/ili plovidbene dozvola)
6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja ugovora o radu dužni dostaviti na uvid izvornike dokumenata. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati su u prijavi dužni navesti naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti prijavu sa svim traženim prilozima.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja (od 18.10.2017. do 26.10.2017.), na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Natječaj za primanje u radni odnos".
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 

 


 

 

Ur.broj: 842-01-9-062-LB-15
Zadar, 23. studeni 2015. godine

Temeljem stavka 1. članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12,120/12) Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju donosi slijedeću:

 

O D L U K U
o odabiru kandidata za Program stručnog osposobljavanja za radna mjesta
Konzervator - Restaurator (2), Konzervator - podvodni arheolog (1) i Informatičar/ka (1)

 

I. Temeljem provedenog natječaja za primanje u Program stručnog osposbljavanja za uvodno navedena radna mjesta odabrani su slijedeći
kandidati:
Kristina Ivković, Škabrnja - za radno mjesto Konzervator - Restaurator, Helena Ugrina, Trogir - za radno mjesto Konzervator - Restaurator, Maja Kaleb, Zadar - za radno mjesto Konzervator - podvodni arheolog, i Borna Giljanović, Split - za radno mjesto Informatičar/ka.

II. Ostali prijavljeni kandidati ne udovoljavaju uvjetima Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) članak 2. stavak 1., te uvjetima Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ista će biti dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


 

  

Natječaj za Program stručnog osposobljavanja za radna mjesta restauratora, arheologa i informatičara

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru objavio je 20.10.2015. natječaje za program stručnog osposobljavanja za radna mjesta konzervatora - restauratora, konzervatora - podvodnog arheologa i informatičara. Natječaj je otvoren do 3.11.2015., a više informacija nalazi se na poveznicama Burze rada.

 

KONZERVATOR - PODVODNI ARHEOLOG (M/Ž)

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=72708860

 

KONZERVATOR-RESTAURATOR (M/Ž)

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=72707886

 

INFORMATIČAR /KA

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=72709719

 


 

 

Ur.broj: 425-01-9-045-LB-15
Zadar, 19. lipnja 2015. godine

Temeljem stavka 1. članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju donosi slijedeću

 

O D L U K U
o poništenju natječaja za Program stručnog osposobljavanja za radna mjesta
Konzervator - Restaurator i Konzervator - podvodni arheolog

 

I. Poništava se natječaj za primanje:
2 (dva) pripravnika u Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu konzervator - restaurator, i
1 (jednog) pripravnika u Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu konzervator - podvodni arheolog, objavljenih dana 28. svibnja 2015. godine.

II. Natječaj se poništava jer nijedan prijavljeni kandidat ne udovoljava uvjetima Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) članak 2. stavak 1.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


R a v n a t e lj

dr.sc. Luka Bekić

 


 


Ur.broj: 242-01-9-024-LB-15
Zadar, 15. travnja 2015. godine

Temeljem odredbi članaka 25. do 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (‘Narodne novine’ broj 141/12, Dodatak I. 150/13, Dodatak II. 153/13), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši restaurator tehničar, raspisanog dana 27. ožujka 2015. godine i Zapisnika o otvaranju i razmatranju pristiglih prijava, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju donosi slijedećuO D L U K U
o izboru kandidata za radno mjesto Viši restaurator tehničar

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši restaurator tehničar izabrana je: Martina Ćurković, bacc. konzervacije i restauracije, Domovinskog rata 2, 23000 Zadar.

II. Martina Ćurković sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e
Temeljem objavljenog Natječaja proveden je postupak odabira kandidata, razmotrene su sve pristigle prijave, životopisi i dokumentacija. Komisija za odabir kandidata utvrdila je: da Marija Karmelić Burmeta, Martina Rajzl i Vlatka Janjić ne udovoljavaju uvjetu položenog stručnog ispita za temeljno zvanje u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, Viši restaurator tehničar. Prema Zapisniku uvjetima natječaja udovoljavaju Martina Ćurković i Anita Jelić, te je odabrana kandidatkinja čije kvalifikacije i specijalnosti rada više odgovaraju strateškom razvoju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Po provedenom postupku Ravnatelj je donio Odluku o izboru.
Sa imenovanom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od šest (6) mjeseci.
Protiv ove Odluke može se uložiti žalba, pisanim putem u roku od 15 dana od donošenja.

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


 

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru – UNESCO-ov centar kategorije II., temeljem članaka 25. do 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (‘Narodne novine’ broj 141/12, Dodatak I. 150/13, Dodatak II. 153/13), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada raspisuje slijedeći

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

Natječaj se raspisuje za slijedeće radno mjesto: Viši restaurator tehničar

Stručni uvjeti:
završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili odgovarajuća srednja stručna sprema,
stručno zvanje višeg restauratora tehničara,
radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima,
znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
vozačka dozvola „B“ kategorije

Poslovi i zadaće:
sudjeluje i samostalno vodi projekte restauriranja i konzerviranja arheoloških nalaza i drugih predmeta od kulturnog i povijesnog značenja
izrađuje tehničku dokumentaciju - programe, troškovnike i evidencije izvođenja radova,
sastavlja stručna izvješća i obrađuje dokumentaciju,
po potrebi obavlja dužnost pripravničkog mentora
obavlja i drugo po potrebi posla.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
preslik domovnice,
životopis,
potvrda o nekažnjavanju,
dokaz o završenoj školskoj spremi (preslik diplome),
dokaz o poznavanju stranog/stranih jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose pisanim putem na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1
23 000 Zadar,
s naznakom: “Za natječaj” u roku od petnaest dana (15) od objave javnog natječaja u Narodnim novinama i u dva dnevna glasila koja izlaze na području sjedišta Centra, odnosno do petka 10. travnja 2015. godine
Molbe za natječaj treba dostaviti na hrvatskom jeziku.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Temeljem stavka 1. članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju donosi slijedeću


 

O D L U K U
o poništenju natječaja za Program stručnog osposobljavanja
za radno mjesto Konzervator - Restaurator


I. Poništava se natječaj za primanje 2 (dva) pripravnika u Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu konzervator - restaurator objavljen dana 02. veljače 2015. godine.

II. Natječaj se poništava jer nijedan prijavljeni kandidat ne udovoljava uvjetima Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) članak 2. stavak 1.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Ravnatelj

dr.sc. Luka Bekić


 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru – UNESCO-ov centar kategorije II, temeljem članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 5. Uredbe o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju ("Narodne novine" broj 33/08) i članka 15. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- priznato stručno iskustvo na području zaštite kulturne baštine
- aktivno znanje najmanje jednoga stranog jezika
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje Centra.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. preslik domovnice,
2. životopis,
3. potvrda o nekažnjavanju,
4. dokaz o završenoj školskoj spremi (preslik diplome),
5. dokaz o poznavanju stranog/stranih jezika.

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti kratak tekst sa stateškom vizijom i prijedlogom programa razvoja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru za razdoblje od četiri godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose pisanim putem na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1
23 000 Zadar, s naznakom: "Za natječaj" u roku od petnaest dana (15) od objave javnog natječaja u Narodnim novinama i u dva dnevna glasila koja izlaze na području sjedišta Centra.
Molbe za natječaj treba dostaviti na hrvatskom jeziku i jednom od radnih jezika UNESCO-a (engleski ili francuski).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, ravnatelja/icu imenuje ministar nadležan za kulturu na prijedlog predsjednika Vijeća, u dogovoru s glavnim direktorom UNESCO-a na razdoblje od četiri (4) godine.

 

Plan nabave 2017.
Izjava - Sprječavanje sukoba interesa
MCPA Interni pravilnik o nabavi do 200.000 kn i 500.000 kn
Statističko izvješće - Javna nabava 2016.
Statističko izvješće - Javna nabava 2013 - 2016
Pravilnik o arhiviranju
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada 01.09.2017.
Prijedlog financijskog plana proracuna 2015
Prijedlog financijskog plana proracuna 2015
Prijedlog Financijskog plana Redovna djelatnost 2015 - 2017
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Statut međunarodnog centra za podvodnu arheologiju
Strateski plan ustanove
Procedura naplate prihoda
Godišnje izvješće o provedbi prava na pristup informacijama 2016
Godišnji financijski izvještaji 01.01.-31.12.2016.
Rebalans Plana nabave 2016.